OCR Output

friheten göra ett utdrag derur i: hvad -rörer dei tablån förekom¬
mande svenska jernvagarne; men; hvad vidkommer Trondhiems
—Storens banan, aro de- anmärkte forhAllandena hemtade fran
annat håll; och i afseende 4 dem, som angi Stérens—Elfve¬
tums banan, hvilked ännu icke är bygd, blott föreslagen, äro
beräkningarne hufvudsakligen gjorda af statsrådet Brock, som
anses ega mycken erfarenhet i hvad som rérer jernvagstrafiken.

Tablin å följande sida- utvisar att Köping —Uttersbergs-banan
icke kostat mera än 226,220 rdr pr mil, och att den kunnat
trafikeras för det jemförelsevis billiga priset af 44,433 rdr pr
mil. Om nu än anledningen dertill torde vara, att lokalen, der
banan framdragits, befinnes ytterst jemn,.så att något dermed
jemförligt i Norrland. icke torde vara att i allmänhet påräkna,

och, hvad trafikkostnaden: angår, härledas från förhållanden och

bruk, som icke torde kunna tillämpas å en statsbana, på hvil¬
ken fordringarne i både - beqvämlighet för den: resande och en
raskare befordran alltid blifva större, torde: billigheten i- både
det ena och andra hänseendet likväl få utgöra bevis på möjlig¬
heten, att äfven=statsbanor böra kunna byggas och trafikeras
billigt, och således Norrland med skäl kunna hysa den förhopp¬
ning, att tiden nu är inne för detta land både att göra anspråk
på jernvägar och jemväl få deni bygde, om anspråken inskrän¬
kas till smalspåriga bånor och: till någon mindte hastighetibe¬
fordringen, än den -som ifrågakommer på: statsbanorne i öfriga
'Sverge. - Vi antaga detta så mycket heldre, som vi nyligen. sett
ett förslag, hvilket lärer vara granskadt och godkändt af ut¬
märkta ingeniörer, att kunna bygga jernväg med 53,5 fots spår¬
vidd, emellan Vernamo och Tennhult i Jönköpings län, för 455;000
rdr pr mil. Låter detta göra sig i en bergstrakt uti Småland,
bör det utan tvifvel vara möjligt, alt i Norrland, der lokalen i
allmänhet ae vida "mindre olämplig för jernvägsbyggnader, än
man vavligen ” tror, bygga: jernvägar för omkring dubbelt det
pris som beräknats för" den nämnde Småländska jernvägen; och
vi "hafva ett ytterligare skäl för denna vår åsigt derutinnan,
att den ‘nu föreslagna Norska Störens—Elfverums-banan är be¬
räknad kosta blott -536,600 rår pr mill Denna bana skulle
dock förläggas i en fjelltrakt p& en höjd, der den är som störst,
af 2432 Norska fot, och der stora svårigheter dessutom före¬
komma. Den héga kostnaden for Trondbiems—Stérens-banan
bör icke kunna framhållas: såsom ett -bevis emot var mening,
då marken, der denna bana framdragits, varit så svår, att sjelf

_ Va planeringen -kostat 244,000 rdr och broar samt viadukter

74,072 rdr i medeltal pr sy. mil. Antalet broar och viadukter
har för "hela" vägens längd utgjort icke mindre:än 22 med en
sammanlagd längd af 4,287 n. fot, och en bro har 90 fots:hdjd
öfver bottnen. Sadana svårigheter -skolasannolikt icke annars än
undantagsvis mota i Norrland, hvarfdrutan jordersattningen, Som

i