OCR Output

aos YT es

är händelsen? Blir icke detta förhållande en verklig hämsko
mot allt framåtskridande. Skulle icke den tanken kännas bit¬
ter, att medeltransportpriset på statens jernvägar är endast 23
öre, och att man således i öfriga Sverge, hvarest man har
ett gynsammare klimat, kan få transporten af sina nödvän¬
dighetsvaror och sina produkter verkstalld for yt:delen af hvad
den stundom kostar i Norrland, der man i öfrigt lider brist
på både arbetare och kapital. Men, torde mången vilja an¬
märka, befolkningen är ju i allmänhet välbergad i Norrland un¬
der tid då icke missväxt flera år å rad inträffat; och att dess¬
utom erfarenheten visat, att folket der har en förunderlig för¬
måga att resa sig efter svårare betryck? Ja! det är verkligen
så; men hvad bevisar detta annat, än att folket har kraft i sig,
och att det har rika naturliga tillgångar, ehuru - dessa under
närvarande förhållanden endast med de största ansträngningar
Kunna tillgodogöras. Men har fosterlandet råd att låta ett så¬
dant land ligga obrukadt?; att icke der, hvarest millioner kun¬
na underhållas, bereda utrymme for de tusentals, som emigrera?
Skaffa landet blott jernvägar, och allt kan vara ordnadt for in¬
flyttningar i den största skala från både Sverge och Norge;
ty de odlingsbara trakterne äro ofantliga; och de som hittills
inflyttat hafva funnit sig val i Jandet, men skola finna sig annu
bättre, om jernvagar voro att tillgå; ty hela deras utkomst vo¬
re då mindre iifventyrlig. Statsmakterna skola derföre otvifvel¬
aktigt taga frågan i allvarligt öfvervägande och jemväl, så vida
någon möjlighet förefinnes, så bereda, att Norrland må kunna .
få ordnadt ett för dess behof afpassadt jernvägssystem; men
befolkningen å sin sida bör äfven på ett mera framstående sätt
hjelpa till dervid; och minst borde man kunna få antaga, att
den med mera kraft, än hittills, skall söka verka derför. Hvad
oss vidkommer, skola vi med alla medel, som stå oss till buds,
framhålla frågan och meddela" de upplysningar, som kunna er¬
fordras för ett rätt bedömande af dess betydelse. Men innan
vi framställa vårt förslag dels om det system, som bör antagas,
dels om lämpligaste läget för jernvägarne i Norrland, på det
dessa med minsta kostnad må komma en så stor del al befolk¬
ningen som möjligt till godo, dels ock om nödvändigheten att
de må ställas i förbindelse med alltid isfria hamnar i Norge,
torde det vara nödigt att lemna en tablå, som utvisar, hvad
åtskilliga så väl der, som i Sverge trafikerade jernbanor kostat
att bygga, deras spårvidd och längd, hvad de inbringat m. m.,
i ändamål att allmänheten sjelf må Kunna något så när bedöma
möjligheten att få till stånd det jernvägsförslag, vi önska
få framställa, eller att få utfördt åtminstone en del af detsam¬
ma, om det hela skulle anses alldeles för stort. fare

Uti ”tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap” före¬
kommer en svensk jernvägsstatistik för år 4867. Vi taga oss