OCR Output

NORRLAND
Juni. : OCH 1869.
DESS FRAMTID.

Tryckt hos E. A. Hollner & Comp.
Sundsvall.

Redaktör 'och ansvarig ‘utgifvare
A. J. Thomée.

tidskriften ”Norrland och Dess framtid” som utkom¬
mer: den sista i hvarje månad, kan prenumereras å Post¬
kontor eller, om den önskas forsind i korsomslag, hos
E. A. Hollner « Comp. i Sundsvall. Priset för 9 må¬
nader 4 Rdr 50 ore, for 6 d:o 4: 10 och for 3 d:o
60 Ore, oberaknadt. postforvaltare-arfyode. Vid reqvisi¬
tion af 40 ex. erhélles- det 10:de fritt, med vilkor att
alla ex. få under korsomslag sändas till en viss person,

Norra Stambanan.
2.

Att vi redan nu återkomma till denna fråga torde få utvisa,
att vi anse den vara den vigtigaste, som rérer Norrland Ja!
den är det; och utan en lycklig lösning af densamma kan landet
aldrig skrida framåt i kultur och odling. Detta erkännes numera
al alla, som mera begrundat frågan; och den stora allmänheten,
Som djupast tryckes af de stora svårigheter, saknaden af tids¬
enliga komunikationer föranleder, har en aning derom, men tilli¬
ka möjligen den tron, att: det icke lönar mödan att beklaga sig,
om det än helt naturligt måste kännas bittert, att nödsakas del¬
taga i kostnaden för de Jernvägar, det öfriga Sverge: erhållit, utan:
hopp att ännu på länge sjell få några -jernvägar, ehuru de i
Norrland äro lika, vi våga: nästan påstå, mera behöfliga, i an¬
seende till de långa afstånden till kusten och bristen af oaf¬
brutna vattenleder j det inre af landet. I hvilken annan del
af fosterlandet lider man så mycket al höga transportkostnader
som i Norrland? Hvar betalar man på annat ställe ända till
25 Ore pr cr milen för varutransporten, såsom här vissa tider