OCR Output

Annonser.

Under förutsättning, att tidningen blir spridd i alla
delar af Norrland och till många orter i norra delen af
Norge borde den vara lämplig för sådana annonser, som
afses för den större allmänheten derstädes. Sådane an¬
nonser emottagas hos utgifvaren eller i Hollnerska Bok¬
handeln i Sundsvall och införas mot 10 öre raden fin
stil. Skulle ett större antal annonser ingå, så att genom
dem utrymmet för annat innehåll i någon väsentlig mån
skulle inskränkas, vidtagas åtgärder till rättelse här¬
utinnan.

. EInbjudning:

Norrlands Handels-Aktie-Bolag är genom beslut vid bolagsstämma den 25:te
sistlidne Februari provisoriskt bildadt, att träda i verksamhet omedelbart efter
det fullt blifvit tecknadt minimibeloppet 50,000 Rdr. Bolagsreglor äro antagna
och undertecknade utsedde, att fortfarande utgöra Interims-Styrelse; men när full
teckning erhållits skall extra bolagsstämma utlysas för val af Styrelse och de
Kommitterade, som jemte Styrelsen ega utse verkställande Chef.

Efter en noggrann granskning af planen för bolagets verksamhet tro vi, att
bolagets bildande både är af behofvet påkalladt och jemväl skall bereda delegarne
god ränta på tillskjutet kapital samt indirekt gagn. ‘

Det bestämda minimi-kapitalet kan synas litet, men det medger en ganska
lönande affärsverksamhet, om den med nödig klokhet bedrifves, Den bör dock
begränsas i förhållande till kapital och utvidgas endast i mån detta genom en
fortsatt teckning ökas.

Af förekommen anledning uppmana vi alla mellanhandlande och konsumtions¬
föreningar, äfvensom enskilte personer att i bolaget ingå såsom delegare. Bola¬

. get vinner i styrka och förmåga att gagna Norrland i mån befolkningen mera
allmänt ingår deri. Den som i detta hänseende vill anmäla sig kan hänvända
sig till någon af oss, äfven medelst, bref; och önskar någon, att erhålla tecknings¬
lista för samlande af teckning inom sin ort skall en sådan öfversändas efter in¬
gången underrättelse. :

Sundsvall den 12 April 1869.

G. 0. Stadin. Aug. Sundberg, L. F. Bern.
J. A. Hedberg. W. Lundqvist. fF. L. Bostrom.
L. M. Altin. :

De som emottagit prenumeration på arbetet: »Norrland och Dess Framtid»,
torde välvilligt meddela Redakt. uppgift om antalet för att ett tillräckligt antal
ex. af tidskriften må varda öfversändt. :