OCR Output

50)

bindelse å belopp, som understiga 1,000 Rdr, men afser
förbindelsen högre värde vare den icke gällande med
mindre den jemväl är underskrifven af minst två
styrelsens ledamöter. I alla’ vigtigare fragor inhem¬
tar Chefen beslut af Styrelsen, hvilken ovilkorligen
sammanträder minst en gang i manaden. Kassaboken
föres i 2 ex., det ena af kassören och det andra af chefen
eller den han. derom anmodar. Finner styrelsen att che¬
fen åsidosatt sina skyldigheter eller öfverskridit sin rätt
enligt instruktionen m. m., må Styrelsen efter omstän¬
digheterne förfara och jemväl i svåraste: fall honom från ¬
sin. befattning tills vidare skilja, med skyldighet i så fall
att genast utlysa extra bolagsstämma. Styrelsen, verk¬
ställande. chefen och underordnade biträden stå i ansva¬
righet för de förluster, som genom deras vållande eller
försummelse föranledas, ”dock icke för förluster, som äro
‘en följd af prisvexling och uppenbarligen icke kunnat
beräknas eller af andra oförutsedda händelser eller olycks¬
fall uppstått”. Tvister emellan bolagsmännen, rörande
bolagets angelägenheter pröfvas af gode män. För åstad¬
kommande af god och säker vård om bolagets angelä¬
genheter — åt hvilken vård man befarar att många och
små vanliga delegare icke bry sig om, att lemna någon
närmare uppmärksamhet — och från början af fullt er¬
torderligt förlagskapital, antagas för en tid af 5 år vissa
hufvudmiin, antingen kommuner eller enskilte vederhittige
personer. Desse skola teckna minst 40 aktier; men be¬
höfva icke kontant inbetala mera än 20 proc. deraf, utan
få för återstoden afgifva förbindelse. Bolaget eger an¬
vända dessa förbindelser såsom hypothek vid förefallande
uppköp. Den hufyudman kan uppsägas, hvilkens förbin¬
delse icke längre är användbar såsom hypothek. Bestäm¬
melser finnas, som betrygga hufvudmän emot förluster i.
afseende å deras förbindelser och såsom regel är stadgadt,
att, om 20 proc: af aktiekapitalet jemte reservfonden gatt
förlorade, bolaget då skall utredas och upplösas. At hvarje
års netto-behållning tillfaller med förmånsrätt bolagsmän
6 proc. å deras kontanta tillskott och dernäst i ordningen,
om tillgång dertill finnes, 2 proc. till hufvudmannen för

beloppet af hans teckningsförbindelse. Af möjligen der- _

‘efter återstående vinst tillfaller:

a) +, bolagsmän, som under året köpt varor för minst
1000 Rdr at bolaget, att dem emellan i förhållande till
köpeskillingens belopp fördelas;

b) 13, bolagsmän i allmänhet utan afseende om de köpt
något, att utan någon företrädesrätt fördelas emellan det
af bolagsmännen kontant tillskjutna kapitalet och belop¬