OCR Output

intresserade att med bolaget träffa någon öfverenskom¬
melse i detta hänseende. Paes

Utan tvifvel skall detta bolag verksamt kunna stäfja
den i äldre tider grundlagda, ännu till öfverdrift hos be¬
folkningen rådande smaken för handel framför verkligt
arbete, äfvensom lika. allvarligt kunna verka för besparing
af den ofantliga arbetskraft, som genom allmogens han¬
delsresor ock forsling nu onödigtvis förloras; ty med de
medel, som redan finnas, borde forslingen i väsentlig mån
inskränkas. S

Ganska sannolikt förekommer det, som skulle bolaget i
en snar framtid, sedan det pröfvat sina krafter på när¬
mare håll, kunna bli till väsentligt gagn tör de svenska
näringarne i afseende å export af vissa artiklar äfven
till andra orter, än Norge. I så fall skulle bolaget prak¬
tiskt verka i öfverensstämmelse med den plan, som af
hushållnings-sällskapernes ombud blifvit framställd; och
detta vore det säkraste medlet för ernående af ett godt
resultat, i afseende å afsättningen. — :

Vi gå till mötes en önskan, som från flera håll blifvit
framställd, då vi i korthet lemna ett sammandrag af de
_ vigtigaste punkterne i det reglemente, som antagits af
bolaget, hvilket är provisoriskt bildadt, att träda i verk¬
samhet omedelbart efter det full teckning skett, hvari ännu
något brister. Extra bolagsstämma skall samtidigt der¬
med hållas för val af styrelse och de kommitterade, som
jemte styrelsen skall utse verkställande Chef.

Bolaget är grundat på aktier å 25 Rdr. Det träder i
verksamhet då 50,000 Rdr äro tecknade och 40 proc.
deraf inbetalte; men teckningen får fortgå tills 300,000
Rdr erhållits, med rätt för bolaget att besluta om teck¬
ningens utsträckande derutöfver. Teckningsbeloppet in¬
betalas å 5 terminer med en mellantid af minst 2 månader
emellan hvarje termin. Bolagsmans ansvarighet är in¬
skränkt till hans teckning. Bolagsman är berättigad" till
proportionel andel i bolagets vinst, enligt 34 8. Styrelsen,
som har sitt säte i Sundsvall, utgöres af minst 5 personer,
och desse, tillsammans med lika många män, som af bo¬
laget särskilt utses, välja verkställande Chef. Denne eger,
att 1 enlighet med grunderne i den instruktion, som sty¬
relsen utfärdar, ensam bestyra om bolagets alla löpande
ärenden och har under sin förvaltning och sitt ansvar all
bolagets lösa egendom, med biträde i fråga om kassan af
en särskild kassör. - Chefen eger uppbära, utsöka och be-¬
vaka "bolagets. fordringar, äfvensom ensam med contra¬
signation at kassören” för bolagets räkning utfärda för¬