OCR Output

2 Sse
bör också sjelft ha verkligt gagn af dessa föreningar,
hvilka utan tvifvel i tidens längd bli bolagets bästa kun¬
der. Fördelen blir således ömsesidig och en del af den
vinst bolaget kan bereda sig kommer föreningarne till¬
godo. i mån de bli delegare, hvilket utan tvifvel mera
allmänt blir händelsen när bolaget någon tid hunnit verka.

Då bolaget blir en stark atnämare af många utaf Nor¬
ges produkter bör ock bolaget genom sin agent i Norge
vara i tillfälle att afyttra svenska fabrikater i den nord¬
ligare delen deraf, dit en högst obetydlig annan införsel
at svenska alster hittills egt rum, än den som försiggått
ötver gränsen landvägen. I detta fall ha desse iallmän¬
het åtnjutit hel tullfrihet; men utan tvifvel böra våra
alster kunna äfven sjöledes införas till denna del af Norge,
enär många af dem den vägen draga blott half tull. Deri
ligger en stor fördel för Sverges fabrikanter, deraf de
likväl ännu icke i någon väsentlig mån begagnat sig;
men man har all anledning att antaga, det bolaget skall
kunna på ett både praktiskt och fördelaktigt sätt lösa
denna fråga i sammanhang med uppköpen af de fiskva¬
ror, Norrland behöfver, äfvensom att bolaget genom ett
consequent fullföljande af sina planer så småningom
skall kunna skapa en vida starkare ömsesidig omsättning
af de båda brödrarikenas produkter, än hittills varit fallet.
Att försumma handelsförbindelserna med ett grannland
är sannerligen ett af de största fel, ett land kan begå.

Skulle likväl emot all förmodan bolagets verksamhet
för försäljning af svenska fabrikater i Norge icke bli af
någon egentlig betydelse, bör deremot omsättningen derat
i Norrland genom bolaget kunna uppdrifvas ganska be¬
tydligt. De ofantliga förluster, som fabrikanterne gjort
på många at Norrlands köpmän borde icke vidare kunna
förnyas, om bolaget öfvertoge försäljningen, emedan fa¬
brikanten då i främsta rummet hade att hålla sig till ett
bolag, hvars aftärsverksamhet denne årligen etter verk¬
ställd revision kunde få kännedom om.

Mången har förr trott, att bolaget icke skulle kunna ¬
drifvas med behållning; men denna åsigt har under sed¬
naste tiden fått ge betydligt med sig och numera, sedan
många af både allmoge och handlande ingått i bolaget,
hyser man i allmänhet en motsatt åsigt, som ock delas
at Interims-styrelsen, hvars annons vi åberopa. - Endast
den rabatt, som bolaget för sin högst betydliga varu¬
transport bör kunna erhålla at de serskilta bolag, som
med ångbåtar navigera de inre vattendragen i Angerman¬
land, Medelpad och Jemtland, bör kunna lemna en ganska
stor besparing och egarne af dessa ångbåtar måste alla vara