OCR Output

Vy

laget. Att de skola göra det, ligger i sakens natur och
befrämjas dessutom mycket deraf, att en viss andel af
bolagets vinst tillfaller alla sådane delegare, som handlat
för minst 1,000 Rdr under året. Bolaget blir egentligen
att betrakta såsom ett mellanhandlandes gemensamma
import-bolag, som med sin kredit och kapital-styrka skall
kunna importera varor billigare, än som är möjligt för
den vanlige mellanhandlanden. Lägges dertill lättheten
och beqviimligheten fir mellanhandlanden, att i man at
behofvet kunna hos bolaget reqvirera och hemta varor
från dess nederlag, — hans derat minskade bekymmer
för ett tryckande förlag, som han nu nödsakas ha, — och
den andel i bolagets vinst honom är tillerkänd; så äro
fördelarne för honom så i ögonen fallande, att en hvar
verklig mellanhandlande måste inse det.

- Det vidt utstrickta bruk af bodkrediten, hvartill’ huf¬
-vudsakligen landthandlanden gjort sig skyldig och hvilket
i så hög grad verkat skadligt på folkets både moralitet
och ekonomi bör kunna stäfjas genom bolaget, som bättre ¬
- och säkrare, än den mera aflägse boende importören,
kan bedöma mellanhandlandens redbarhet och vana i
näninde hänseende samt derefter lämpa krediten. Landt¬
handeln bör derefter ötverallt, der bolaget kan verka, bli
hvad den varit afsedd att vara, — ett verkligt gagn för
allmogen, och klagomålen emot dess idkare upphöra på
samma gång landthandeln bör kunna hålla jemna billiga
priser och aldrig vara i saknad af sådane varor, som all¬
mogen behitver.

I förhållande till de så kallade hushAlls-besparings¬
föreningarna, som nu börja att bildas på så många stäl¬
len i Norrland, bör bolaget kunna verka serdeles gagne¬
ligt. Dessa föreningar kunna otvifvelaktigt verka mycket
godt i många hänseenden; men fara är att de på många
ställen skola gå under i täflan med den mera skicklige,
ertarne och företagsamme erskilte mellanhandlanden, just
till följe af bristen på lämplig förläggare å nära håll.

I allmänhet sakna dessa töreningar nödigt kapital, och
skulle de derjemte tryckas af ett stort förlag, kan deras
bestånd vara tvitvelaktigt, äfven derföre att de just för
nämnde täflan skulle kunna bli nödsakade, att skaffa sig
fullt affärsvana biträden, som kunde bli dyrare, än som
i allmänhet kan ersättas af den omsättning en förening
bör kunna påräkna. I dem mån bolaget deremot vinner
föreningarnes förtroende skola dessa hafva fördelen af att
använda bolaget såsom förläggare och i så fall böra de
kunna undvara ett mera aftärsskickligt biträde och jem¬
väl påräkna större behållning af sin rörelse. Bolaget