OCR Output

nee ON

Det måste också vara ganska angenämt för dem, som
väckt förslag om denna förening, att iakttaga med hvil¬
ket varmt och allmänt intresse frågan utaf folket omfattas;
ty några dagar efter det beslutet fattades voro tecknade
omkring 80 lotter och således något mera än det antal,
som bestämts för att ett allmänt sammanträde för före¬
ningens konstituerande skulle kunna utlysas. :

För vår del lemna -vi stor uppmärksamhet åt denna
förening just emedan den i reglementets enkelhet och de
riktiga grunder, hvarpå detsamma uppgjorts, synes böra
kunna påräkna en lycklig, för befolkningen i både sed¬
ligt och ekonomiskt hänseende välsignelserik framtid.
Förslaget är ock utaf den beskaffenhet, att en eller flera

"byar, som ligga mera afsides, kunna inom sig bilda en

=

förening med samma fördel, som om området för förenin¬
gen vore större Också har man nu öppnat fråga om
bildande at två föreningar i Brunflo socken, enligt samma
plan som i Sunne.

Under antagande att man på många ställen skulle önska
ega tillgång på reglementet för Sunne förening, har Red.
föranstaltat om tryckning derat; och öfversändes med
posten exemplar derat på reqvisition, då liqvid till Hollner
& Comp. insändes, motsvarande 30 öre för ett ex., post¬
porto inberäknadt. Priset nedsättes till 20 öre pr ex. då
10 och till 15 öre då 20 ex. på en gång köpas.

Norrlands Handels-aktie-bolag.
I.

Af stor betydelse för Norrland är frågan om detta bo¬
lag, hvars ändamål är, att bli förläggare tör den egent¬
liga mellanhandeln och i verklig mening underlätta
denna, som under närvarande förhållanden lider mycket
af det tunga förlag, hvaraf den tryckes under de 6, 7 å
8 månaders tid Norrlands hamnar af is äro stängda. För¬
hållandena i Norrland äro sådane, att trycket af ett tungt
förlag der kännes hårdare än på många andra orter i
riket och derför gör sig ock behofvet at något, som kan
underlätta detta förlag, der också mera gällande, än på
andra orter. Detta torde vara närmaste anledningen till
förslaget om bolaget; och då detta tillika har för afsigt,
att söka bereda marknad för sådane produkter, hvilka nu
äro i saknad deraf, vill det synas, som skulle bolaget
kunna bli till stor nytta för Norrlands handel och indu¬
stri och det mera i mån bolagets kapital ökas och ortens
mellanhandlande mera allmänt ingå såsom delegare i bo¬