OCR Output

RR

god besparing i de allra flesta fall bör kunna göras, en¬
dast nödig sämja och klok förvaltning eger rum. Tager
man derjemte i betraktande de bättre varor, man bör
kunna påräkna att få, och den besparing i tid och resor
man dessutom bör kunna göra sig tillgodo, så synes det
som borde man med den största uppmärksamhet följa
denna" fråga och bemöda sig att få föreningar inom sin
ort införde.
Också har saken redan slagit lifligt an på allmogen
i de orter, dit frågan trängt sig fram. Vid ett samman¬
träde, som nyligen hölls i Sunne socken aft Jemtland, be¬
slöto bönderne attinom sitt område bilda en sådan förening;
men som de festa reglementen som för föreningar af
ifrågavarande beskaffenhet finnas icke voro fullt lämpliga
för landsbygden i Norrland, der man måste taga i be¬
traktande en mängd serskilta förhållanden, så uppgjordes
förslag till ett alldeles nytt reglemente, fotadt på grun¬
der, som kunde dels underlätta samlandet af kapital, dels
på ett lämpligt sätt. alltid hålla delegarne qvar såsom
kunder i töreningens bod, dels bespara räntetörluster för
hållande af större lager, än som behöfves, dels bereda
afsättning på ortens produkter, dels ock bereda tillfälle
för jordbrukaren inom orten att mot hyra få använda så¬
dana dyrbarare redskaper, som den” enskilte” bonden i
Norrland i allmänhet saknar medel att inköpa. I detta
afseende inrymdes i reglementet:
att lotten skulle gälla högst 10 Rdr och erläggas i
större. eller mindre delar å tider som delegaren funne
för godt; men utan rätt till andel i någon vinst, med
mindre han före årets slut till fullo inbetalt lottens viirde.
Han har således å ena sidan största intresse att spara
och inbetala; men å andra sidan icke något tvång, hvilket
i fråga om förening af ifrågavarande natur synes riktigt;
att delegarne årligen å vissa lämpliga tider borde
sammanträda för anteckning af deras behot utaf förnö¬
denhetsvaror under den närmaste tiden, hvilket blefve en
"god ledning för det gemensamma uppköpet och otvifvel¬
aktigt skulle föranleda besparingar i både ett och annat
hänseende, och i det närmaste förekomma att lager finge
igga osåldt;
att hvad som at årsvinsten återstår, sedan delegarne
erhållit 6 proc. ränta å de lotter, som till fullo under
året- varit betalte, borde delas i 10 delar, deraf tre delar
skulle tillfalla sådane delegare, som under året köpt varor
i föreningens bod att dem emellan fördelas efter köpe¬
summan; tre delar tillerkännas delegare efter lott, utan
afseende om de köpt något eller icke; en del Styrelsen