OCR Output

: — 23 —

Norrland börjar med allvar begrunda detta ämne. På många
ställen i detta land börja bönderna inse frågans stora betydelse
såsom det bästa verksammaste medel att bespara både arbete,
tid och penningar och såmedelst kunna lägga af något för ål¬
derdomen; men ännu har man icke på landsbygden i allmänhet
fått fullt klart för sig, huru planen för sådane föreningar bäst
bör uppgöras, likasom man på många ställen icke har sig be¬
kant huru välsignelserikt en sådan förening kan verka.

Såsom tjenande till någon ledning för ändamålet i sistnämnde
afseende tro vi, att en skildring af »Matfors Hushållnings-före¬
nings» verksamhet under år 4868 kan blifva upplysande. Mat¬
fors ar ett bruk med stort sågverk i Medelpad och eges af
James Dickson & Comp., som intresserat sig för denna förening,
hvilken för sin uppkomst i öfrigt står i stor förbindelse till
Förvaltaren Berencreutz vid bruket. : .

Föreningens kapital genom tecknade 460 aktier å 10 Rdr,
inträdesafgilten och en från 4867, då föreningen 4 månader
var i verksamhet, besparad vinst ulgjorde sammanlagdt 4,978
Rdr. Dermed och med någon låneförsträckning af bruksegarne
samt anlitande af krediten — dock i ringa grad — har före¬
ningen kunnat hålla tillräckligt lager, som, med undantag af
spanmål, hvilket köpts från annat håll, i mån al behofvet häm¬
tats hos köpmännen i Sundsvall. Administrationsomkostna¬
derna hafva varit obetydliga, nemligen 500 Rar till den, som
fört "räkenskaperna, gjort uppkdépen och liqviderna samt en
billig afgift till de 2 qvinnor, som bitriidt med utminuteringen.
Försäljningspriserna hafva varit något under dem, som vanligen
gallt hos landthandlande i orten; men årets omsättning 39,656
Rdr ändå lemnat en nettovinst al 2,569 Rdr, sedan alla om¬
kostuader och räntor blifvit betäckte, utgörande nära £48 proc.
på föreningens kapital. Föreningen består af arbetare vid Mat¬
fors; och ingen annan får handla i föreningens bod.

Vore delegarnes antal jemat 400, skulle en hyar af dem i
medeltal ha besparat nara 24 Rdr och om en sådan besparing
allt fortfarande ander 20 dr vunnes, hvilket synes vara ett
ganska rimligt antagande, komme denna besparing tillika med
3 proc. ränta derå att vid 20:de årets utgång utgöra nära 800
Rdr. Denna ansenliga tillvext i kapitalbildningen beredes del¬
egaren i denna förening utan någon serskild uppoffring. Han
behöfver blott fortfarande hålla sig stadigt vid föreningen, handla
i dess bod hvad han bebölver och i öfrigt låta vinsten på något
serskilt ställe förräntas: För alt på andra orter ernå något så
när lika godt resultat erfordras icke annat, än att grannarne
inom något område förena sig om gemensamt uppköp al sina
förnödenheter. Den behållning, som derigenom kan vinnas, är
i sanning förvånansvärd. Resultatet kan möjligen mångenstädes
icke utfalla fullt så gynsamt, men säkert synes att en ganska'