OCR Output

N

beredt en fjerde fördel, som komme orten-till godo. Förvisso
skall också detta förhållande väcka uppmärksamhet inoni de
Norrlands städer, der man! ännu är i saknad: af lättare förbin¬
delse med det inre landet, att få undersökt om icke äfven för
dessa någon: billigare trafik kan utan allt för stora omkostnader
beredas.

Fråga skall säkerligen på många orter i Norrland väckas,
om anläggande af trämasserfabriker. Många uppoffringar af
både tid, krafter och penningar skola också kanhända göras
utan vinnande af något resultat. Ty det synes oss uppen¬
bart, att ju flera fabriker uppstå, ju snarare skall man kunna
befara, om icke öfverproduktion, så dock ett prisfall; som sällan
uteblir, di en och samma slags vara utbjudes till försäljning
af många. Detta ger oss anledning till tanken, att nu ifråga¬
satta bolaget borde i sitt reglemente inrymma något stadgande,
som antydde, att, derest omständigheterna dertill föranledde,
man 'afsåge att anlägga fabriker på flera ställen i Norrland.
Den erfarenhet - bolaget vinner skulle underlätta sådant. Men
vi afse med :detta förslag äfven en annan verklig férdel, nem¬
ligen" den, att bättre kunna hålla priset på trämassa uppe; ty
lika säkert, som den regeln står fast, att den som köper för
många, får billigaste pris, lika uppenbart är det, att försäljnings¬
priset kan hållas jemförelsevis högt i mån, som antalet säljare
Gr inskränkt; och dessa åsigter borde Norrlänningen företrä¬
desvis uppmärksamma, då frågan gäller produkter af skogen,
som fordrar nära sekler för återväxt och redan är inom andra
orter begränsad, hvad beträffar tillgången. :

Vinner den nyss anmärkta tanken någon uppmärksamhet
torde kauhända aktiens värde: nedsättas' till 400 Rdr, derigenom :
man kunde intressera alla att ingå i det stora bolaget, heldre
än alt bilda serskilda små bolag.

Sedan delta var nedskrifvet har nara full teckning fOr det ifrdga¬
satta bolaget erhållits; men vi hoppas, att denna vår utredning
ändå kan vara utaf något värde.

Smärre Hushålls-besparings-föreningar på landet.

Frågan om Hushills-besparingsforevingar har numera ådra¬
git sig den egentliga arbetande klassens uppmärksamhet; och
deri - ligger ett verkligt framåtskridande; ty på en riktig och
lycklig lösning af denna fråga beror i väsentlig mån möjlighe¬
ten för arbetaren, att kunna göra någon besparing för ålder
domen. Hittills äro väl arbetarne i städerna och vid större
bruk eller inrättningar de, som hufvudsakligen bemärkt vigten
af denna fråga; men allt antyder likväl, att äfven allmogen i

i