OCR Output

AE

Vi sakna all närmare kännedom om priset på trämassa
i England, men antaga att inbjudarne derom hafva noggrann
kännedom; icke heller kunna vi bedöma, huruvida med en
machin bör kunna dagligen söndermalas 93 kub.-fot träd eller
deraf erhållas det här ofvan anmärkta partiet trämassa, hvarpå
framgången "i så väsentlig mån är beroende; men ingen torde
hafva skäl att betvifla rigtigheten af hvad som uppgifvits i
dessa hänseenden; -— Möjligen torde det deremot vara nödigt
att fa utredt, om'Norrlands virke innehåller sådana bestånds¬
delar, som betinga massans användbarhet såsom surrogat för
lump, till lika eller något jemförlig mängd med det Syd-tyska
virket. Men äfven om resultatet i verkligheten icke skulle
lemna fullt lika stor mängd af massa, eller proportionen emellan
bättre och sämre massa icke blifva den, man beräknat; eller
machinerna icke kunna hållas i verksamhet hela den tid af
dret, som man antagit, — hvilket dock synes kunna ersättas
genom nattarbete under den ljusare årstiden; — eller inträffa,
att "högre. dagspenning måste bestås arbetarne, eller veden för
torkning och uppvärmning skulle blifva dyrare; så vill det
"ändå synas, som: skulle företaget hafva en så inbjudande fram¬
tid och blifva så gifvande, att näppeligen något annat slags före¬
tag finnes, som dermed kan ställas: i jemförelse. Det är också
af denna anledning och med blicken fästad på Norrlands stora
behof af sådane fabriker både för att tillgodogöra virke, som
eljest skulle sakna värde, och för att en bättre skogsvård skall
kunna införas, som vi. anse oss böra fästa allmänhetens synner¬
liga uppmärksamhet på frågan och hvad den egentligen angår,
förvissade att i en snar framtid många fabriker för beredande
af trämassa skola i Norrland uppstå:

Stället för fabriken lärer ännu icke vara bestämdt; men för¬
slagsvis hafva vi hört nämnas Torpshammar, såsom passande.
Med god tillgång på starka vattenfall och med ett förträffligt
läge invid ett 43 mils segelbart vattendrag, derå transporten af
både materialier för fabriken och trämassan borde kunna bli
serdeles billig, skulle Torpshammar utan tvifvel vara ett ser¬
deles lämpligt ställe för fabriken. Äfven i det skick kommuni¬
Kationen blir under instundande sommar emellan Torpshammar
och Sundsvall, bör det lita sig göra att få transporten besörjd
för något under det pris, som beräknats, i fall bolaget vidtager
de åtgärder, som redan nu erbjudas. Men, om jernvägen Sunds¬
vall—Hemgrafven bygges, borde transportkostnaden med all
visshet kuona nedsittas till det halfva eller 23 dre pr G:r, och
således en besparing i transporten for de 46,660 C:r massa,
som bolaget afser att vid denna enda fabrik tillverka, kunna
goras, motsvarande omkring 44,300 Rdr arligen. . Till flje deraf
bör man kunna antaga, att bolaget med all kraft skall söka
att få denna jernväg byggd, och dermed skulle fabriken ha