OCR Output

redan användes på många andra ställen än i England, såsom
ofvan anmärkts, i en snar framtid måste blifva än mera an¬
vänd, så torde mot kalkylen i detta hänseende rimligen ingen
anmärkning kunna göras.

Vid beräkningen af arbetskostnaden är det afsedt, att, utom
en disponent och en verkmästare jemte nödig kontorspersonal
för det hela, dessutom för tre machiner skulle erfordras 2 ar¬
betsföreståndare, 20 arbetare, å 4: 25 pr dag och 8 ynglingar
å 75 öre samt att med en machin bör kunna pr dag tillverkas
minst 45} Zoll-centner, omkring 453 Sy. Centner, siledes med
300 arbetsdagar 4,660 C:r massa årligen. Dertill erfordras
28,000 kub.-fot rundt timmer af gran och asp med genomskiar¬
ning af 3 intill 8 tum, som antages kunna vid fabriken köpas
for 47 dre Pr kub.-fot, — hvilket vore en verkligen god be¬
talning till leverantören, — och 350 famnar ved för massans
torkning och fabrikens uppvärmning å 4 Rdr 30 öre pr famn,
som icke heller är för lågt beräknadt i trakter, hvarest god
tillgång på skog finnes — och i någon annan trakt bör fabriken
naturligtvis icke läggas. Frakten” till Sundsvall är upptagen
till 30 öre pr Centner och derifrån till England & 4 P. 40 sh.
St. pr ton.

Med ledning af alla dessa priser och faktorer har slutligen
uppgjorts en serskild beräkning öfver bolagets sannolika vinst,
deraf inhemtas, att efter en årlig afskrifning af 40 proc. å
machinernes värde, med 3 proc. å byggnadernes och 2 proc.
å vattenverket, och under antagande, att 4:sta året skulle 3
machiner, 2:dra året 4, 3:dje året G, 4:de året 8 och $3:te året
40 machiner kunna hållas i verksamhet, borde förhållandet i
afseende å tillverkning, inkomster, utgifter --- bland dessa in¬
beräknade 3,975 Rdr för oförutsedda utgifter, — och behållning
blifva under. dessa fem år som följer:

Tillverk-' Pris derför Utgif- Behåll¬

ning, i England, ter. ning.

Tons, Rdr. Rar, Rar.
a:sta året . . 600. 468,480. 400,000. 68,480.
2:dra » ui 800. 240,240. 430.000. 80,240.
3:dje » - + :1,200. 295,760. 190,000. 405,760.
4:de » ~ + -£,600. 363,760. 230,000. 413,760.
site oo» . > 2,000. 432,000. 300,000. 452,000.

Denna behållning blifver fullt tillräcklig icke allenast att till
aktieegare under 4 år utdela 46 proc. å aktiekapitalet med
22,000 Rdr årligen, utan jemväl att derutöfver bestrida. hela
kostnaden för de 7 machiner, som ytterligare skulle erfordras,
byarforutan’ vid 8:te årets slut borde vara samlad en. reserv¬
fond af omkring 400,000 Rdr och tillfälle att då vidare utdela
60 proc. å aktiekapitalet.