OCR Output

0

bevis, jemval af tre fabrikanter i Sverge, bade om fulla limp¬
ligheten: af: de ' machiner, som nu begagnas för tillverkningen
af trämassa och dess användbarhet för pappersfabrikationen, —
afser en fabrik med 40 Voelterska machiner, hvardera för: 60
hästkrafter, af hvilka endast tre skulle från början: uppställas
ech de andra sju insättas under loppet af 4 ar efter det fabri¬
Ken. kommit i gång samt kostnaden för dem betackas med en
de! af den årliga vinsten, som under tiden borde fås.
Det förekommer visserligen alldeles uppenbart, att, enär bo¬
laget redan från början måste bekosta, hela anläggningen såväl
för vattenkraften, som den egentliga fabriksbyggnaden och jem¬
väl bestrida aflöningen för förvaltningen, vinsten också skulle
från början blifva större om alla de 40 machinerna samtidigt
insattes; men då företaget alser anläggning af ett verk för en
ny, i orten icke pröfvad, tillverkning, som möjligen .kan - vara
förenad med många oförutsedda vanskligheter, så synes inbju¬
darnes plan, att endast småningom fylla machinernas antal,
vara klok. och riktig.

Vattenfallet, af 600 effectiva hästkrafter, med nödigt utrymme,
dammar, kanaler, fabriksbyggnad, magasiner och en byggnad
afsedd for 10 arbetarefamiljer ar beraknadt att kosta Rdr 100,000.
Turbiner, 3 machiuver, hjelpapparater och allt hvad

dertill hdrer samt en inrättning för trämassans

(ORKO INSE SES TERES STON BRT IAS 93,000.
pextnasuteiten cost, > wie wee TORE TR IN 3,000.
och rérelsekapitalet a » 20,000.
: - Summa Rdr 220,000.
att fördelas på 440 aktier.

Arliga tillverkningen pr machin antages till 200 tons *) pappers¬
massa, deraf fy massa N:o 4, som beräknas kunna i England
siljas for 46 P. St.) pr ton, och yo massa N:o 2, hvara
priset der beräknas till 49 P. St., allt första året; men
för de följande 4 åren är försäljningspriset nedsatt med 4 P.
St. pr ton för hvarje år och således för det 4:de året af fa¬
brikens verksamhet till blott 43 P. St.-för N:o 4 och 40 P.
St. {or N:o 2 samt 3:te Aret till 42 P, St. — I September
4868 giillde dock. N:o 1 i England 47 P. St. och hafva inbju¬
darne alltså härvid tagit i betraktande möjligen inträffande pris¬
nedsättning, som dock ännu till-.en början icke lärer vara att befara,
derest icke något än billigare surrogat för lump uppfinnes, än
tramassa. Espartogräset utgör visserligen 'nu ett godt surrogat
i sådant hänseende och infores jemval i stora partier till Eng¬
land; men priset för färdig massa af detta gräs lärer stå till
25 P. St. pr ton. Tages dock i betraktande det allt jemt
dkade behofvet af papper och sannolikheten att tramassa, som

*) elton —— 24 Cr) St —= 18 Rare