OCR Output

— 18 —

timmer sparas för utbildning till andra behof, som bättre kunna
betala skogen.

Detta är en af de fördelar en sådan fabrik skall medföra;

— en annan fördel: är det högre värde, Norrlands väldiga vat¬
tenfall i de inre delarne af landet bör kunna få, och tredje för¬
"delen: den högst betydliga tillökningen i arbetsförtjenst, som .
befolkningen beredes och den stora export, som bör kunna
föranledas, om den nu ifrågasatta anläggningen ger anledning:
‘till anläggande af många sådane fabriker i Norrland. Säkert
är det emedlertid, att Norrland med dess rika tillgång på icke
begagnade vattenkrafter och ofantliga tillgång på tjenlig skog
lämpar sig företrädesvis för denna industri; och för visso bör
man kunna antaga, att, derest de pris, som uppgifvits, verk¬
ligen kunna i England betingas, hvarom vi icke hysa något
tyifvel, har tillverkningen af trämassa en stor vacker framtid
i Norrland. — Vi antaga derföre, att man på rätt många ställen
skall taga i allvarligt betraktande frågan, om anläggande af
sådan fabrik, enär en öfverproduktion af träpappersmassan icke
på länge synes att befara med den starka tillökning i använ¬
dande af papper, som med en tilltagande skrifkunnighet bör
ega rum, och derföre jemväl önska att få en närmare utred¬
ning af frågan, hvilket vi nu gå att försöka,
-Trämassa utgör ett godt surrogat för lump vid papperstill¬
verkning, För fint postpapper kan användas ända till 50 proc.
trämassa ‘och for tryckpapper till och med 70 proc.; men för
papp lirer trämassa uteslutande utan hjelp af lump kunna
användas. För tillverkningen af massan användes företrädesvis
rundt gran- och" aspträd från 3 till 8 tums genomskärning.
Der god tillgång på sådan skog finnes och för öfrigt ett starkt
vattenfall samt kommunikationen är sådan, att transporten af
virket underlättas och massan någorlunda billigt kan föras till
hamn, der kan också denna industri med fördel drifvas. Annu
finnas icke trämasse-fabriker af någon större betydenhet utom
i Södra Tyskland, der de anses mycket lönande, ehuru ett vat¬
tenfall der kostar omkring 750 Rdr pr hästkraft och virket
50 då 50 öre pr kub.-fot, då virket deremot i Norrland ställer
sig -vida billigare och vattenkraften likaså. Frakten från Södra
Tyskland till England, der trämassa redan har en stor mark¬
nad, är också betydligt högre, än från hamnar i Norrland; men
äfven i Frankrike, Tyskland och Danmark börjar man att med
fördel använda trärmassan.

Herrar Bern, Edström, A. P. Hedberg och Sundberg i Sunds¬
vall hafva utfärdat inbjudning för bildande af ett: bolag med
säte derstädes, att drifva en sådan fabrik. Konstnadsforslaget,
som lärer vara uppgjordt af Herr Gustaf Josephsson; —
hvilken i Tyskland och Frankrike tagit noggrann kännedom
om der anlagda likartade fabriker och. jemväl aflemnat många