OCR Output

NORRLAND

Maj. - OCH 1869.

DESS FRAMTID.

Redaktör och ansvarig utgifvare Tryckt hos E. 4. Hollner & Comp.
A, J. Thomée. Sundsvall.

Oo

A denna tidning, som utkommer den sista i hvarje
månad, kan prenumereras på alla Postkontor och, om
den önskas försänd i korsomslag, hos E. A. Hollner &
Comp. i Sundsvall. Priset för 9 månader 4 Rdr 50
öre, utom postförvaltare-arfvode.

Tidningens verksamhet blir inskränkt till utredning
af ekonomiska frågor, som röra Norrland och företrå¬
desvis dess industri, Jordbruk, boskapsskötsel, skogar
och kommunikationer. Flera af Norrlands agronomer

¢

komma att biträda. \ Redaktionen.

Trapappersmassa.

Hvarje vän af Norrland bör glädjas, att man redan väckt
förslag om tillgodogörande af dess ofantliga tillgång utaf gran¬
timmer för beredande al pappersmassa. Vid betraktande af
de stora vidder, der granen växer, och vid ett uppmarksam-~ ¬
mande dels af det täta bestånd granskogen på många ställen
eger af träd med 3 å 8 tums genomskärnirg eller just sådan
skog, som för trämassans beredning är den lämpligaste, och att
Just" denna "skogens täthet på många ställen utgör hinder för
trädens utbildning till gröfre timmer, — synes det oss, som
skulle” tillverkningen af träpappersmassa böra i väsentlig grad
bidraga till en bättre skötsel af skogarne, än som är möjligt
under närvarande förbållanden, då omoget timmer på något
afstånd från Kusten nära nog icke har något värde; ty om
omogen skog” kommer att användas vid fabriker, der träpap¬
persmassan tillverkas, skall sådant utan tvifvel gifva hvarje klok
och omtänksam skogegare anledning att på. ett förstån¬
digt sätt gallra sin granskog och låta goda ämnen till gröfre