OCR Output

Y

ee NN RR

sparsamheten, hemställa vi vördsamt, att bankernas Direk¬
tioner behagade till Redaktionen för hvarje månad insän¬
da ett meddelande om penningeställningen enligt den
plan, som här ofvan föreslagits.

RAT SNR EA EEE RR RR EE

» Annomser.

Under förutsättning, att tidningen blir spridd i alla delar
af Norrland och till många orter i norra delen af Norge
borde den vara lämplig för sådana annonser, som afses
för den större allmänheten derstädes. Sådane annonser
emottagas hos utgifvaren eller i Hollnerska Bokhandeln i
Sundsvall och införas mot 10 öre raden fin stil. Skulle
ett större antal annonser ingå, så att genom dem utrym¬
met för annat innehåll i någon väsentlig mån skulle in- :
skränkas, vidtagas åtgärder till rättelse härutinnan.

Enbjudning.

Norrlands Handels-Aktie-Bolag är genom beslut vid bolagsstämma den 25:te
sistlidne - Februari provisoriskt bildadt, att träda i verksamhet omedelbart efter
det fullt blifvit tecknadt minimibeloppet 50,000 Rdr. Bolagsreglor äro: antagna ;
och undertecknade utsedde, att fortfarande utgöra Interims-Styrelse; men när full
teckning erhållits skall extra bolagsstämma utlysas för val af Styrelse och de
Kommitterade, som jemte Styrelsen ega utse verkställande Chef.
= Efter en noggrann granskning af planen för bolagets verksamhet tro vi, att
bolagets bildande både är af behofvet påkalladt och jemväl skall bereda delegarne
god ränta på tillskjutet kapital samt indirekt gagn.

Det bestämda minimi-kapitalet kan synas litet, men det medger en ganska
lönande affärsverksamhet, om den med nödig klokhet bedrifves. Den bér dock
begränsas i förhållande till kapital och utvidgas endast i mån detta genom en
fortsatt teckning ökas. :

Af förekommen anledning uppmana vi alla. mellanhandlande och konsumtions¬
föreningar, äfvensom enskilte personer att i bolaget ingå såsom delegare. Bola¬
get vinner i styrka och förmåga "att gagna Norrland i mån befolkningen mera
allmänt ingår deri. Den-som i detta hänseende vill anmäla sig kan hänvända.

sig till någon. af oss, äfven medelst bref; och önskar någon, att erhålla tecknings¬

lista för samlande af teckning inom sin ort skall en sådan öfversändas. efter in¬

" gången underrättelse.

Sundsvall den.12 April 1869. °
G. 0. Stadin. Aug, Sundberg, L, F. Bern.
J, A. Hedberg. W. Lundqvist. F. L. Bostrom.
i ; L. M. Altin, a ;

RR rt

De som emottagit prenumeration på arbetet: »Norrland och Dess Framtid»,
torde välvilligt meddela Redakt. uppgift om antalet för att ett tillräckligt antal
ex. af tidskriften må varda öfversändt.