OCR Output

— {15 —

alt dessa föreningar icke allestädes skötas så klokt och

med den omsorg, som vederborde. Vi tro oss med viss¬

het nemligen veta, att ett mindre godt resultat på ett och
annat ställe härledes från öfverdrifven eller icke klokt
beräknad ”spekulation.” All egertlig ”spekulation? är
efter vårt förmenande det största fel, konsumtionstörenin¬
gen kan göra sig skyldig till, ty den kommer otvif¬
velaktigt dervid alltid att ligga under i täflan med den
mera erfarne enskilte mellanhandlanden. Ett annat fel i
flera föreningars relemente är det, att man icke låter kö¬
paren få andel i någon del af vinsten; ty gjordes det
skulle otvifvelaktigt föreningen säkrare kunna hålla qvar
sina kunder. Emedlertid vaga vi anhalla att foreningarne
täcktes till oss insända sednast afgifne revisionsberättelser,
då vi skola intaga en jemnförande tablå af föreningarnes
"verksamhet och resultatet, som alltid bör kunna tjena till

något godt och gifva föreningarne anledning till rättelse,

der sådan kan erfordras

"Bankväsendet i Norrland.
Filialbanken i Östersund hade vid bankårets slut 30.68

innestående:
Avupp: ocheatsknining: 02k eek yeaa 130,423.
Såsom deposition Sai ath py a sö eee eI OA

246,263.
1869 3? funnos innestående:
Å upp- och atskriMing, 2.) 5... 807,620.
Såsom deposition. . . . - > » . 139,290. 446 910,

Alltså tillökning under fret . . . . | . 200,647,
Sparbanken i Östersund: ;
1:09 Delegarnes fond... 330,014,88.
Sparbankens enskilda . . . . 41,579,;62.
: S:a 371,594.50.
Deretter till Winsatte 9° Se 28,831.

Dito MGtA ENG ae see Bey LAG)

Allts& mera insatte dinouttagnes $=. = Seek 1 381
co S:a tillökning 212,028.
"Vi ha" anledning antaga, att tillökningen i de ötriga

Norrländska länen under året varit högst ansenlig och

bör dermed kunna bevisas, att Norrlands ekonomiska ställ¬

ning är I ett verkligt framåtskridande, tillika utmärkande
att provinsen har stora naturliga tillgångar, som rätt till¬
godogjorde, borde kunna göra den rik och mäktig.

Då en närmare kännedom om förhållanderna i detta
hänseende borde kunna bli både upplysande om den eko¬
nomiska ställningen och möjligen äfven uppmuntrande för

,