OCR Output

ee

flottas utförjLjungans svåra forssar, skulle finna med sin
stora fördel vara förenadt, att låta transporten deraf ske
-på jernvägen, och att derigenom stora omkostnader, och:
förluster samt en. väsentlig del af det nuvarande tryckande
förlaget skulle kunna besparas; äfvensom för plankorne
ett högre pris kunde betingas. Antages att transporten
blefve bestämd till 1 rdr 50 öre pr tolft plankor, skulle
för de 50,000 tolfter, som ensamt vid Matforss torde årli¬
gen komma att sågas, erhållas en inkomst för jernvägen
af 75,000 rdr, hvilken utan tvifvel fullt skall motsvara
drift- och underhållskostnaderne för en 3 mils smalspårig
bana, enär dessa tör Trondhiem—Rörås banan i Norge
äro beräknad att kosta endast 18,460 rdr pr Svensk mil, som
för de .3 milen Sundsvalls—Hemgraivens jernväg med
grenbana till Sörforss kommer att få i sammanlagd längd,
motsvarar 55,380 rdr. Antagligen skulle all-den öfriga
trafik, som denna jernväg borde få från de anmärkta fyra
provinserne, bli rätt ansenlig och så stor, att dermed skulle
kunna’ betiickas ränta och amortering af det kapital,
som erfordras för jernvägsbyggnaden.

Det synes verkligen, som skulle denna jernväg kupna
- bli en ganska lönande affär för någon enskild person och
- gåledes äfven för staten. Vi hoppas ock, att de män i
Sundsvall, som blifvit utsedde till kommitterade för vid¬
tagande af förberedande åtgärder till det möte om norra
stambanan, som instundande sommar skall hållas derstä¬
des, dervid' också låter frågan om jernvägen Sundsvall—
Hemgratven komma under diskussion samt under tiden
samla nödiga underrättelser för en fullständig utredning
af denna vigtiga sak. Utan tvifvel skall en sådan utredning
i hög grad fullkomnas, om kommitterade låta verkställa
räkning af de personer och varupartier, som från Sunds-.
vall befordras i rigtning mot Jemtland eller ankomma
till Sundsvall från detta håll. Instundande Juni månad
vore lämplig för en sådan räkning och någon punkt af
allmänna vägen vid vestra ändan af Selångers fjerden
. passande ställe, der räkningen kunde ske. ;

Hushålls-besparings-föreningar i Norrland.

Vi hade önskat, att redan i detta n:r kunna meddela
något om framgången af dessa inrättningar; men, ehuru
vi vändt oss till några töreningar, hafva vi likväl ännu
icke lyckats erhålla materialier för den utredning om för¬
hållandet med dem, som vi anse af vigt. Frågan om kon¬
sumtionsföreningar är en späd planta, den mången önskar
må kunna i Norrland slå god och säker rot. Det vore
lyckligt i många hänseenden om så blefve fallet; och vi
förklara oss för en varm vän af dem; men vi befara dock,