OCR Output

=. 7 =.

lämpliga åtgärder derför vidtages, men för närvarande
verkligen är förloradt, eller åtminstone att icke än vidare
inkränkning å Norrmännens sida i detta afseende må.
komma 1 fråga, utan den gräns för bandelsområdet kunna
bibehållas, som nu finnes. På hvilken sida segren i den¬
na lofliga strid slutligen skall stanna, torde vara svårt att
nu kunna beräkna, men oss synes det vara alldeles up¬
penbart, att så länge jernväg saknas från Sundsvall till
Hemgrafven skall denna täflan för köpmännen i Sundsvall
i väsentlig mån försvåras, om än icke omöjliggöras; och
torde denna omständighet gifva anledning till frågans
uppmärksammande hos Sv. Regeringen, som utan tvifvel
skall finna med sin pligt öfverensstämmande, att söka ver¬
ka för jernvägens byggande snarast möjligt. Vi inse allt
för väl, att i samma mån så sker, kommer förslag å Norrsk
sida att väckas om byggande af jernväg från hamn i
Norge med riktning mot Jemtland och dermed blifver
förhållanderne något sämre för Sundsvall — kan mången
tycka? — men vi tro åter, att sådant också skulle gifva
anledning till nya ansträngningar & Sundsvalls sida, hvil¬
ket allt måste få ett det lyckligaste inflytande på landets
odling och slutligen leda till en hel jernvägsförbindelse
emellan de båda 'hafven — det mål man borde stadigt ,
hafva i sigte vare sig öfver Jemtland eller från Rörås
genom Herjeådalen och Helsingland, — en fråga den vi
tramdeles skola söka utreda.

Det återstår nu i ordningen att visa, det denna jernväg
bör kunna bära sig. Enligt ett af majoren Adelsköld för
Hera år sedan uppgjordt kostnadsförslag skulle jernvägen
Sundsvall—Hemgrafven kunna byggas för 1,540,000 rdr
och, enligt en af kommitterade den 12 Januari 1860 gjord
kalkyl, skulle trafiken å denna jernväg kunna lemna nå¬
got öfverskott, sedan kapitalet förräntats; men då förhål¬
landerne i afseende å trafik efter den tiden undergått vä¬
sentlig förändring, bör icke denna kalkyl numera i sin
helhet kunna linda till någon fullt pålitlig grund för en
beräkning i detta hänseende. Det blir dock alltid vansk¬
ligt, att kunna fullt noga uppskatta blifvande trafiken å
denna jernväg; men antagligt är, att den måste bli gan¬
ska betydlig, om i betraktande tages de stora vidder i
både Helsingland; Medelpad, Herjeådalen och Jemtland,
som finge gagn af denna iernväg, och den tillökning i
samfärslen med Norge, som medelst samma jernväg skulle
komma att ega rum. Med visshet kan man äfven beräk¬
pa, att, om i förskott på blifvande norra stambanan en
bibana bygges från Wattjom till Matfors, och vidare till
Sörfors, eller just i den riktning, som vi anse för norra
stambanan vara den lämpligaste, ägarne aft dessa båda
bruk, derifrån tillverkningen af plankor för närvarande