OCR Output

Då emellertid ännu några år torde komma att förgå
innan den frågan kan af regeringen framläggas, är för
närvarande ingenting annat att göra, än att Norrlands
folk håller frågan öppen och vidtager sådana förberedande
åtgärder, såsom undersökning m. m., så att frågans lös¬
ning må kunna påskyndas. Framdeles återkomma vi till
detta ämne; men anse oss redan nu böra framhålla vig¬
ten och behoivet af, att jernvägen Sundsvall—Hemgraf¬
ven må bli byggd snarast möjligt. Under. förutsättning
att en fullständig undersökning skall ådagalägga, att norra
stambanan företrädesvis bör förläggas från vestra sidan
af Dellens vattendrag i Helsingland genom socknarne
Hassela, Attmar, Tuna och Selånger till Sundsvall, med en
bibana från Wattjom i Tuna socken till Hemgrafven vid
Stöde sjön, såsom i alia hänseende det lämpligaste läget,
jemväl med hänseende till byggnadskostnaden och ännu
mera för erhållande af en sådan trafik, att banan må
kunna bära sig, hvilket är af stor betydenhet för möjlig¬
heten att framdeles erhålla nödigt anslag beviljadt för
jernbanor äfven på andra stiällen i Norrland, deraf så
stort behof göres, så skulle en del af norra stambanan
eller sträckningen emellan Sundsvall och Wattjom blifva
alldeles densamma, som behöfs för jernvägen emellan
Sundsvall och Hemgrafven och således för denna jernväg
icke erfordras mera i byggnadsväg utöfver hvad, som kom¬
mer i fråga för norra stambanan, än den lilla bibanan
TER till Hemgratven, ungefärligen af 0,8 mils
längd. |

Genom jernviigen Sundsvall--Hemgrafven, som får en
längd af 2,5 mil, törsättes Jemtland i lättare förbindelse
med Sundsvall, enär från Hemgratven mot Jemtland ut¬
med stora allmänna vägen, som leder till denna provins,
sträcker sig en 4,5 mil lång ångbåtsled, hvilken genom
slussverk, som blir färdigt detta år, kommer att tillgodo¬
göras för trafiken. Afven Medelpads bördigare trakter skulle
såmedelst komma i en vida lifligare förbindelse med Sunds¬
vall, som deraf också borde kunna motse en ganska löf¬
tesrik framtid. — Af hvilken vigt och betydelse för
stora trakter af Norrland denna jernväg är, ådagalägges
än ytterligare deraf, att den å Svenska sidan blir slut¬
punkten för den 41 mil långa så kallade Jemtlands Kom¬
munikationsleden, i hvars plan denna jernviig alltid ingått.
Nyttan af denna led är visserligen af mången ifrågasatt,
_ till och med besiridd, men den bereder dock befolkningen '
i orten redan nu i dess ofulländade skick stort, väsent¬
ligt gagn och fördelarne skola blifva ändå större iden
mån de vägar emellan de segelbara vattendragen, hvilka
nu äro under byggnad, hinna bli färdiga och när jernvä¬
gen emellan Sundsvall—Hemgrafven kommer att finnas.