OCR Output

=O

slutande borde komma exporten till godo, då redan nuvarande
förhållanden medger en ganska betydlig utförsel af smör och
ortens befolkning alltså har sitt behof deraf redan nu tillfreds¬
staldt. Tages tillika i betraktande den tillökning, som erhålles
i skummad mjölk, så måste en hvar erkänna, att boskapssköt¬
seln är en af Norrlands vigtigaste näringsgrenar, som skulle kunna
lemna utomordentligt goda resultat. Det resultat, som vi nyss
framhållit, är icke på något sätt öfverdrifvet, enär det kan ernås
genom de tillgångar, Norrland redan har, blott med iakttagande
af rikligare föda åt korna och mera omtanka hos Norrlands
qvinnor, att tillgodogöra mjölken på det mäst ekonomiska sätt.
Men resultatet är i sanning värdt att-eftersträfva, då den gjorda
utredningen uppenbart ådagalägger, att Norrland genom en bättre
boskapsskötsel skulle kunna och i icke aflägsen framtid otvif¬
velaktigt i verkligheten också skall bereda sin befolkning en
inkomst, i det närmaste fullt motsvarande den, som erhålles af
nuvarande skogsafverkning, som efter vårt förmenande nu är
större, än att den med skogarnes bestånd kan i samma stora
skala, som hittills fortsättas och sannolikt inom tjugo år måste
vara i aftagande, derest åtgärder icke vidtagas för skogens bättre
vårdande, derom vi framdeles ämna vidare yttra vår mening.

Norra Stambanan

och
Jernvägen Sundsvall —Hemgrafven.

I

Numera har onekligen den åsigten gjort sig mera all¬
mänt gällande, att norra stambanan är af verkligt behot
för Norrland, så vida detta stora land skall kunna draga
fnllt gagn af sina rika naturliga tillgångar och kunna
höjas till den kultur, samt befolkningen till det välstånd,
som erfordras, för att fosterlandet skall kunna hemta alla
de fördelar deraf, som förhållandena utan tvifvel erbjuda.
För vår del äro vi ock öfvertygade, att norra stambanan,
utsträckt upp genom en del af Norrland skall kunna bära
sig fullt ut så godt, som någon annan stambanaiSverge,
förutsatt dock att den ställes i jernvägsförbindelse med
de mäktiga jernmalmsfälten i Vestmanland och Koppar¬
bergs län, emedan i så fall en lönande förädling af den¬
na malm otvifvelaktigt skulle uppstå i Norrland. Vi tro
ock, att regeringen skall, utan afseende å de ekonomiska
skäl, som kunna framställas, finna sig befogad, att för
Norrlands försvar emot fiende i den närmaste framtiden
lägga fram någon plan, som. möjliggör norra stambanans
utsträckning till en början upp emot Sundsvall.