OCR Output

|
|

4656.45 2
SR
= 2 = 2 =
3 n er nn oO ~
CE Ok ob aS
Oost 5 3 S
o ao Qn > =
oO 8 @ oun
Seo = ?
a ee Sal
=S 2
ae fora =
~ : = <i
= 7
oc kh RR =
SS S&S S A ws les)
OO he Cm 8 & “ims 3 a.
SiS & 1. S CF nm. = 1p.
wm EO oo oe AR KO po 9
- - S 5 Geer
& Se ee eae se 0
fe OS ke het te Ss 6)
BPA S a NN BRT 2 6)
ee eel N98: 1k Och casters SE
‘ = =
x ee Se aes) Eaton Ae
mic te MN & cs er 5 @
"CO RNY to OM Os = da /
HPS Cow GS CF a wm:
. . . . . th =
ae ; 2
CR Oa Ss at
PEN RR I Oc me = w
See ON es ae eS ee SS
IOKSo De ee A —
SSS SRS nen eK © Ra
ae
a = = °
Siz 2 Ss pees .
SURO S&S BS welB a Me
CORN te OG NF RG = Ee
ie ee NS
< =: 8
CES DH FH a a co
SU Se NN ‘ Yr
o PN Ny ee tl host a
& SUGS CR | & © &
rodeo a GN = ©
: $ S : i 5 ct
N eo =
Sis se & « = 2 2
mm 1 So re Aa ee Ose en 3
en Bie NI, CO howe S
Sj2 SN SS
to ss
> to Ot St wD
tefl. ot - ot OL
mento. (So) bee NY on
Qe GK © wc =

Uti Norrland finnes således en ko för hvarje 2,5 person; och
befolkningen derstiides är i detta hänseende ganska lyckligt
lottad, i jemförelse med t. 'ex. befolkningen i Malmöhus län,
hvarest för 4,6 personer finnes en ko, eller i Elfsborgs län, der
blott hvarje 6,8 person har en ko. Antagligen vårdas dock krea¬
turen i Norrland så uselt, att deras afkastning al mjölk icke
kan uppskattas högre än 560 kannor i medeltal af hvarje ko
"under året, om ens så mycket. Kunde afkastningen dock upp¬
drifvas till 600 kannor pr ko eller ungefärligen till hvad som
fs vid Ljusnedahl, skulle af skilnaden kunna tillverkas 60 skålp.
smör mera för hvarje ko, än som fås af den nu uppskattade
mjölkafkastningen, och. således för bela Norrland en tillökning.
i smörproduktionen kunna ega rum af £48,032 ctr som böra
kunna uppskattas till nära 6 millioner: rdr, hvilket belopp ute¬

4