OCR Output

st ee

men efter en method, som brukas vid Gåfvetorp i Småland,
der man beräknar skörden af sockerbetor till 55 centner pr
qv. ref och deraf på stället utdragits 544 skålp. sirup, i värde
å 20 öre motsvarande 4053 rdr.

[ sammanhang med det redan meddelade torde vi äfven få
upplysa, att odlingen af hvitbetan är förmånligt både för åker¬
Jordeus bättre bruk och för möjlighet att medelst affallet efter
sirupskokning bereda boskapen en kraftigare utfodring, än den
som hittills varit vanlig. Att åkerjorden, som skall bära betor
fordrar företrädesvis kalkpudrett och att kalk i allmänhet sak¬
nas både i Ångermanland och Medelpad bör icke utgöra något
hinder för dessa försök, då genom kloka åtgärder, kalk bör
kunna erhallas vid Angermanaelfven för billigt pris sjöledes
från andra orter och i Torps samt Stöde socknar jemförelsevis
också blifva billig, hvarom vi vidare framdeles skola yttra oss.

Norrlands meijerier.

logen fråga är af större vigt för Norrland, än denna; ty på
ett framåtskridande i boskapsskötseln beror i så väsendtlig mån
Norrlands odling och välståndet hos befolkningen. Föratt åda¬
galägga hvitken god inkomst, som bör kunna erhållas af bo¬
skapsskötsel, i förening med meijeri, hafva vi förskaffat oss ett
utdrag af Ljusnedahls meijeri räkenskaper för ett år, från och
med November 4867 till och med Oktober 4868. Ljusnedahl
eges af herr Farup och är beläget i Herjeådalen, nära Norska
gränsen med ett läge omkring 2,000 fot öfver hafvet, således
uti en fjelltrakt. ;

Af dessa ränkenskaper inhemtas, att gårdens uppsättning af
kor och qvigor lemnat 22,609 kannor”) söt mjölk, deraf an¬
vändts för hushållet . SR 4,652 kannor,

air StAtlOl Kaeser coe er 359
yy Kaliya eee ee GG

a», smorberedning.. = ° 0080
som lemnat i magasinet invägdt smör 4,788 skålp.

OO tors ostoereunin@ea 3 fe) ee ea
som lemnat 346 skalp. sdtmjélksost.

865

S:a 22,609 kannor,
Utom att 3 personer och 2 vallhundar under- |
hållits i fäbodevallen under 3 månader har af.
skummad mjölk erhållits . . . . . . +» 43,656 kannor,
deraf användts för hushållet . . . . 3,489.
ae allvan <3 403 2 done,
SVIN 008,
ay StatlolKe ree ok 87.
» forsaljning . . .'. 4,660.
é och ,, ostberedning. . . 6,754 deraf erhållits
4,765 skalp. ost. ~~ Sta 43,656 kannor,
*) 1 kanna == 2,8 Norsk pott.