OCR Output

utlandet. Detta förhållande har gifvit anledning till fortsatta
försök med odling af hvit- eller sockerbetan här i Sverge och
dessa försök hafva i allmänhet lyckats utmärkt väl och under

sistlidne sommar, som icke varit den: tjenligaste för odling af”

hvitbetan, har man i mälarprovinserne erhållit skördar, som

varit förvånande goda. Skörden har nemligen i medelial lem- ~

nat 300 ctr pr tunneland med 44 proc. sockerhalt och på ett
ställe har erhållits ända till 894 eentner. Då uppköpare inom

orten betalt 80 öre pr centner, har således ägaren af sistnämnde”

ställe beredt sig en inkomst af 742 rdr 80 öre pr tunneland.

Inom Frankrike, Osterrike, Ryssland och Tyskland produce¬
ras numera ofantliga partier hvitbetor, deraf tillverkas socker
och sprit, i flera länder för export; och i Frankrike användes
icke något rör- eller kolonial-socker, utan uteslutande hvitbets¬
socker. Man kan således lätteligen göra sig ett begrepp, om
den utsträckning odlingen af hvitbetan här i Sverge bör kunna
få, då det numera är ett fullt ådagalagdt förhållande, att i Tysk¬
land i medeltal fås blott 300 ctr pr tunnland med 40 proc.
sockerhalt. Också har under sistlidne höst vid bränneri inom
Upsala län tillverkning ägt rum af sprit utaf hvitbetor, och
på flera ställen inom Sverge är man nu betänkt att inrätta
stora fabriker för förvandling af hyitbetor till raffineradt socker
eller sprit, Man afbidar endast riksdagens beslut i anledning

af väckt motion om beskattning af betsocker sedan vissa fri- ¬
hetsår begagnats. Allt antyder, att odlingen af hvitbetan har:

en stor, vacker framtid äfven i Sverge; och det synes oss, som
skulle odlingen deraf med fördel kunna bedrifvas äfven uti
Norrland. Foretradesvis borde sådant låta sig göra uti Torps
och Stöde socknar i Medelpad å vissa trakter invid- An¬
germannaelfven samt i Helsingland invid Dellens och Bergyi¬
kens vattendrag. Ty oberdknadt, att desse delar af Norrland
jemförelsevis ega ett blidare klimat, an många andra orter i
Norrland hafva de fördelen af segelbara vattendrag, invid hvilka
åkerjorden är belägen och nära derintill lämpliga vattenfall för
anläggning al fabriker för betans tillgodogörande, omständigheter,
som i hög grad underlättar transporten af betan direkt från
stället, der: den växt, till fabriken, hvilket under andra förhål¬
landen skulle medföra ganska dryga kostnader.

Förhållanderne i Norrland äro dock ännu sådana, att hvit¬
betsodlingen hyarken kan eller att börja med bör drifvasi stor
skala; men en hvar borde i smått göra försök dermed. Jemte
det vi på det högsta råda dertill, hiinvisa vi till en liten skrift
af professor Arrbenius »om odlingen af Sockerbetor», hvilken
finnes i bokhandeln.

Andamålet med denna artikel är nu att börja med endast
det, att fästa uppmärksamheten på vigten af dessa försök; men
vi skola framdeles återkomma till frågan och då meddela ett
förslag, huru afkastningen af de betor, som genom försöken

kunna fås, bör kunna tillgodogöras för sirapskokning i hem-- :