OCR Output

Jemföres antalet födde och döde med hvarandra, så inhem¬
tas alt: :
Födde. Döde. — Skilnad.

i Gefleborgs lanvaroe. eee ee 2 O75. OORT A OsS)
» Westernorrlands , » . . . . 4,403. 2,608. 41,495,
» Jemtlands NESS Berne, aOR. 947. 4,057.

» Westerbottens

cles inset +h RN ROOD ME ORS, ck ORE
,», Norrbottens

.. 9,394. 4,900. . 694,
S:a 13,922. 40,054, - 3,888.

Enir således 5,888 blifvit mera födde, än döde; men folk¬
mangdstillvexten under året utgjort blott 3,920 personer, ha
alltså 4,968 från Norrland utflyttat. Deraf ha likväl, såsom äf¬
ven förekommer, endast 1,259 personer lemnat riket, hvadan
skilnaden utvandrat till andra delar inom riket. Detta är ett
framstående bevis på under året aftagande förvärfskällor i Norr¬
land, der den anmärkta starka folkökningen under den före¬
gående 30-åriga perioden hufvudsakligen varit en följd af in¬
vandring. Det synes dock, som skulle, i fråga om ett aftagande
af förvärfskällor, Gefleborgs län göra ett undantag, enär, om
tillökningen 1,089 i folkmängd lägges från detta län utom riket
utflyttade 778 personer, för hvilkas emigration skälet torde vara
att söka i helt: annat, än brist på förvärfskällor inom hemorten,
sammanlagda - antalet deraf: öfverstiger antalet mer födde än
döde med 249 personer, som i. flyttat, sannolikt från andra de¬
lar af Norrland.

Såsom i hög grad anmärkningsvärdt och. bevisande rigtighe¬
ten af den åsigt, , mun länge hyst, om Jemtlands helsosamma
klimat och den deraf föranledda ringa dödligheten inom detta
län, kunna vi icke underlåta omnämna, att dödligheten i för¬
hållande till folk mängden i medeltal under de fem dren 4865
—1867 varit 1 Jemtland 4,5, procent, men deremot i Wester¬
norrland 2,18 och i Norrbotten 2,43 procent. För hvarje år
under denna period har förhållandet varit nära nog lika, och
bör det antecknade medeltalet således anses såsom det normala,
och icke föranledt af. någon tillfällighet. Vore nativiteten lika
gynnsam i Jemtland skulle folkmängden ökas med en alldeles
ovanlig hastighet; men den är vida underlägsen nativitetsför¬
hållandet i de båda andra länen, som i detta hänseende stå

långt framom Jemtland, men dock öfverträffas af förhållandet
i Westerbotten. : ;

et

Sockerbetan.

Denna jordfrukt har under sednaste aren tilldragit sig en
stor uppmirksamhet i Sverge. För flera år sedan skedde en
kemisk undersökning af sockerhalten i hvitbetor, som uppdra¬
gits i serskilta delar inom riket, äfven i Ångermanland, och

nna undersökning ådagalade, att sockerhalten i dessa betor
högre, än den, som i medeltal erhålles af betor, växta i