OCR Output

helst å närmaste postkontor i Sverge eller Norge, der¬
ifrdn reqvisitionen insandes till postkentoret i Sundseall;
och berattigas prenumerant till erhållande af då redan
utkomna n:r, i mån tillgång dertill kan förefinnas. Tid¬
ningen sändes jemväl under korsband till den, som hos
utgifvaren, adress: Östersund, eller i Hollnerska Bok¬
handeln i Sundsvall, derom sig anmäler, dock tills vi¬
dare icke till Norge, enär postförhållanderne icke tillåta
sådan försändning. Enskild person, som samlar prenu¬
meration erhåller hvart 10:de ex. fritt, med vilkor att
alla exempl. 14 sdndas under ett korsomslag till den
“person, som uppgifves. =

Folkmangden i Norrland 1867.

Folkmängden

d. 31 Dec. 1867. Tillvext året 1867.
antal. procent.

4,089. + 0,75.
4242, + 0,96, “
795. + 4,14.
5387. + 0,64.
207. -+ 0.98.

5,920. medeltal 0,75 proc.

Gefleborgs län 446,236,
Westernorrlands ,, 150,883.
Jemtlands sy 131 69:667;
Westerbottens __,, 90,843,
Norrbottens Nå 75,790.

Summa i hela Norrland 343,415.
Då för hela riket

forhallandet varit 4,493,684. + 33,002, + Og, —

har alltså under detta-år folkmängden i Norrland ökats vida

mindre, än i det öfriga riket, — ett förhållande desto mera

anmarkningsyardt, som under de 50 åren näst förut folkmäng¬

den i Norrland ökats med 4,74 procent i medeltal årligen ; men

uti öfriga riket samma tid med ungefärligen endast 4,07 procent.

Endast i Jemtland och Westernorrlands län bar folkmängden

år 4867 ökats något mera än i öfriga riket; men förhållandet

jemförelsevis varit sämst i Westerbottens och Norrbottens län,

eller just de län som i detta afseende under'den anmarkta 30¬

åriga perioden stått främst af alla Norrlands provinser. Otvif¬

velaktigt. bör det anmärkta förhållandet bafva sin närmaste orsak

i de svaga skördar, som i Norrland inträffat och i dåliga kon¬

junkturer för skogsafverkningen, hvilket allt hämmat den van¬

liga inflyttningen och isstället bidragit till en stark utflyttning

utom riket och sannolikt till en ännu större utflyttning till an¬

dra delar inom riket. År 4867 ha från hela riket utflyttat

sammanlagdt 9,554 personer, deraf Norrland bidragit med 4,259, . ¬

men Gefleborgs lan mist, med 778, och dernist Nerrbottens lage SSR

med 233 personer. ; : SN

HET

.

& .