OCR Output

— 2 —
~

Af sidan anledning och da svarigheter moter for att
regelbundet kunna_ till prenumeranter genom bokladan
fortskafta arbetet ”Norrland och Dess Framtid”, kom¬
mer detta arbete, att härefter utgifvas den sista i hvarje
månad under återstående delen af innevarande år i form
af tidskrift, att med posten forsandas. De, som prenu¬
mererat på nämnde arbete, få i stället tidskriften, såle¬
des mera tryck; och då formen för tidskriften möjlig¬

ör ett både skyndsammare och vidsträcktare medde¬

lande af de frågor, som för Norrland kunna vara af
vigt, hoppas vi, att emot utbytet ingen anmärkning
göres.

Tidskriftens plan. blir ungefärligen den, som förekom¬
mer i detta nr; och skall Redaktionen bemöda sig efter
förmåga, att åt tidskriften bereda ett så rikt och godt
omvexlande innehåll, som utrymmet och möjligheten med¬
ger. Frågan om Norrlands Kommunikationer skall med
uppmärksamhet följas, serdeles norra stambanan och de
förbindelseled, som äro eller kunna ifrågasättas med
Norge: ; s | |

Om tidskriften vinner nödig uppmuntran af allmän¬
heten så att de med dess utgifvande förenade kostnader
kunna ersättas, ämna vi förskaffa oss bidrag af andra
personer, jemvål af Norrmän, med erfarenhet i ämnen,
som kunna vara mindre kände för den egentliga Redak¬
tionen. . Som Norrland utan tvifveli den närmaste fram¬
tiden har att motse en ganska stark utveckling och
denna skulle i väsentlig mån befordras, om befolknin¬
gen vore i tillfälle, att närmare taga kännedom om de
planer, som i sådant hänseende väckas inom. de olika
delarne deraf och att få jemföra sin orts förhållanden ¬
med dem i öfriga norra länen, — vågar Redakt. hop¬
pas ett gynsamt understöd. — Med tacksamhet emot¬

tages artiklar från främmande bill, om de innefatta äm¬
nen, som äro lämpliga för tidningen samt äro med sans
och oväld skrifna. :

För dem, som icke prenumererat på nämnde arbete
kostar tidskriften 4 Rdr 50 Gre eller 48 sk. Norskt ¬
mynt, utom postförvaltarearfvodet, för de 9 nr som for
detta året äro afsedde. Prenumeration må ske nar som