OCR Output

April, obs ocH 1869,

DESS FRAMTID:

"Tryckt hos E. 4. Hollner & Comp.
Sundsvall,

" Redaktör och ansvarig utgifvare
A. J. Thomeée. ;

De vigtiga frågor, som för Norrlands framåtskridande
nu äro väckte, borde kunna lättare och snarare lösas,
om någon billig tidning funnes, deri desse kunde be¬
handlas och såmedelst frågorne kommo att begrundas
af alla” klasser och i alla trakter at Norrland: Otvif¬
velaktigt skulle man på detta sätt åstadkomma en sam¬
verkan af hela Norrlands folk, hvarförutan dessa frågor
icke så snart kunna lösas. Ortens tidningar blefve utan
tvifvel goda bundsförvanter åt en sådan tidning; men
att uteslutande genom: dem nå ett sådant mål kan icke
förväntas. Dels bristande" utrymme; dels: olika åsigter
äro hinder för målets vinnande på denna väg, — det
har erfarenheten nogsamt visat. — Vi tro derföre, att
målet: helst skall kunna vinnas, om någon tidning ode¬
ladt egnar sig derat, utan att sysselsitta sig med da¬
gens nyheter. Om en sådan tidning tillika redogjorde
för förhållandena i den delen af Norge, som gränsar till
Norrland, och dessutom fdr de rén och erfarenheter i
fråga om jordbruket och öfriga 'näringarne, som man
gjort både i den delen af Norge och: Norrland skulle
en sådan tidning utan tvifvel få en så stor spridning
i båda rikena, att uppoffringar kunde göras för sam¬
lande och Atergifvande af mycket godt, som borde kunna
bli till stort gagn för båda folken. Dem obekantskap
desse ega om hvarandra skulle på .så sätt -till någon
del undanrödjas och tidningen sannolikt gifva anledning
till ett lifligare utbyte af bade åsigter och af jordens
och hafvets håfvor, derigenom befolkningen i dessa trak¬
ter narmas mera till hvarandra.