OCR Output

7 CD;
sd RN

| Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:o 117. På begäran intages följande

Kungörelse.

Fredagen den 18 instundande november kl. 12 på dagen
förrättas å tingsstället i Umeå stad auktion till försäljning af
J. F. Nilssons för skuld utmätta hemman ”/12s mtl n:r 6 Öhn i
Umeå socken.

Af hemmanet, som innehåller en areal af 7 hektar 21,90 ar
i ett skifte, utgöres omkring 60 ar af åker, bestående af igen¬
lagda lindor i mindre god hätfd. Skogstillgången å hemmanet
är ringa och utgöres af ungskog. Åbyggnader saknas.

Hemmanet har åsatts ett saluvärde af ettusen kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller ånnan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagilves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt
till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen, böra,
där ej rättigheten är intecknad eller skall oansedt försäljningen
äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i hulf¬

grundas.
Umeå kronofogdekontor den 22 september 1910.

ARV. LINDBERG.

Umeå, i Landskansliet, den 27 september 1910.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1910. A.-B; Nyheternas Tryckeri.

RR