OCR Output

Konungens Betallningshafvandes i Västerbottens kän
Kungörelser

år I9gIO.
Ser. B. Landskansliet. N:ris 116, 117.

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:o 116. Till vederbörlig kännedom intages följande

KRHungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas af öfverexekutor här
å Rådhuset måndagen den 24 nästkommande oktober klockan
toli på dagen kommer att till försäljning utbjudas 7 tunnland
3 kappland af jordägan Montells Myran, därå åkaren G. A.
Johansson senast erhållit lagfart.

Fastigheten, hvarå ingen åbyggnad finnes uppförd, har
saluvärderats till 3,500 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig hand¬
ling äga nyttjanderätt till fastigheten eller rätt till servitut eller
till afkomst eller annan förmån af densamma böra, där ej rättig¬
heten är intecknad eller skall oansedt försäljningen äga bestånd,
före auktionen hit ingifva i hufvudskrift eller i bestyrkt afskrift
den handling därå rättigheten grundas.

Umeå Rådhus den 14 september 1910.

För Magistraten:
ALBIN AHLSTRAND.

4