OCR Output

cf
NR

blifvit i Skellefteå och Löfångers socknars kyrkor uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandena
i valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmännen i
Skellefteå norra och Löfångers distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i respektiva socknars kyrkor.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 108. Handlanden Josef Dahlén har härstädes anhållit om
tillstånd att uti en Handlanden W. Schildts sterbhus i Umeå
tillhörig, under jord i Löfön, Umeå socken, befintlig, minst 100
meter från människoboning inrättad källare få hålla upplag af
eldfarlig olja intill 69,000 liter; Och varder i anledning häraf,
Jämlikt föreskriften i 118 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angåen¬
de eldfarliga oljor och vissa andra därmed jämförliga vätskor den
26 november 1875, en hvar, hvilkens rätt är i fråga, härmed
förelagdt att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit" i Umeå sockens- kyrka uppläst härstädes skriftligen yttra
sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva något att
erinra; åliggande det kronolänsmannen i Umeå norra distrikt
att bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Umeå, i Landskansliet, den 31 augusti 1910.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

UMBÅ 1910:- A SB; "Nyheternas Tryckeri.