OCR Output

RE

ytterligare ett år räknadt från den 6 juli 1910, så varder, jäm¬
likt 7 och 30 88 i Kungl. Förordningen angående explosiva
varor den 19 november 1897, den, som mot ansökningen har
något att erinra, härmed anmanad att, vid förlusten af rättig¬
heten att i frågan vidare höras, därom till Konungens Befallnings¬
hafvande ingifva skriftlig anmälan inom fjorton dagar etter det
denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 106. Som Nils Johansson m. fl. härstädes anhållit om
förordnande för Statens landtbruksingenjör Henning Vikström att
i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn i. .o€H för/upp¬
tagande af ett afloppsdike å J. Lundmarks ägande hemman
Byske nir 6 i Byske socken, varder öfriga vederbörande, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar efter det denna kungörelse
blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det kronolänsmannen i Byske distrikt att hit insända be¬
vis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå och Löfångers socknars kyrkor.

N:o 107. Som Carl Fredrik Svensson m. fl. härstädes an¬
hållit om förordnande för Statens landtbruksingenjör Henning
Vikström att i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn i
och för sänkning af vattenståndet i sjöarne Bäcks-Kåsböleträsket —
Gamlebystjärn, Selsträsket och Djupatjärn, tillhörande byarna
Bäck, Ån, Risböle, Kåsböle, Uttersjön och Önnesmark i Skel¬
lefteå och Löfångers socknar, varder öfrige vederbörande, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse