OCR Output

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:o 102. För vederbörandes underrättande införes följande
Kungörelse.

Den till den 12 instundande september utsatte exekutiva
auktionen å 7 tunnland 3 kappland eller 3,87 hektar af jordägan
Montellsmyran med därå uppförde byggnader, därå åkaren G. A.
Johansson senast erhållit lagfart, varder härmed återlyst.

Umeå Rådhus den 15 augusti 1910.
MAGISTRATEN.

v

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

N:o 103. Till vederbörlig kännedom intages följande

Kungörelse.

Lördagen den 24 nästkommande september kl. 12 på dagen
förrättas i sockenstugan i Byske exekutiv auktion å EMS Wik¬
ström tillhöriga ?/. mtl Östanbäck n:r 13 i Byske socken. :

Hemmansdelen ligger i sambruk med och är oskiftad från
lika stort skattetal af samma hemmansnummer.

Hela fastigheten ”/sw mantal är bebyggd med mangårds- och
uthusbyggnad, och utsås därå 2 tunnor korn och ''!/> tunna
potatis samt vinterfödas två kor. |

Hela hemmanet är taxeradt till 3,500 kronor och den ut¬
mätta hälften har saluvärderats till 1,500 kronor.

De, som halva fordringar, som böra ur fastigheten utgå, eller
annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin rätt
därvid bevaka, hvarjämte de, som på grund af skriftlig handling
äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till
afkomst eller till annan förmån, böra, där ej rättigheten är in¬