OCR Output

7 dör Ra NN <
ÅÄ rn TN

Konungens Befallningshafvandes i Västerhottens än TT
Kungörelser

år I910.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 101—103.

Uppläses i Byske och Jörns socknars kyrkor.

N:o 101. På begäran intages följande
Kungörelse.

Sedan jag af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Väster¬
bottens län förordnats att förrätta sådan syn som afses i I och
4 $$ af flottningsstadgan den 30 september 1880 å Byske älfs
Hottled från hemmanet Strandfors i Jörns socken till och med
älvens utlopp i Bottniska viken varder härmed kungjort, att
nämnda förrättning tager sin början den 6 instundande septem¬
ber och komma under förrättningens gång sammanträden att
hållas:

å Åsele gästgifvaregård i Jörns socken samma dag klockan
LE Ear SON

å Fällfors gästgifvaregård i Byske socken onsdagen den 7
september klockan 10 f. m.,

hvarvid de, som anse frågan inverka på deras rätt, äga
tillstädeskomma och anföra hvad de akta nödigt.

Skellefteå den 16 augusti 1910.
OSSIAN REHNBERG.