OCR Output

Konungens Befallningshafvandes i Västerhottens län
Kungörelser

år I9IO.

SA mr on ——anbÅI«dL| Bi Z Q XÄI jziLZGRRB+I/-—-tRÅ , Ena...

Ser. Bo: Landskansliet. N:ris 77—980.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 77. På begäran af Västerbottens läns Kungl. Hushåll¬
ningssällskaps Förvaltningsutskott varder härigenom kungjordt,
att innevarande års hästbesiktningsmöten inom länet komma att
hållas å nedannämnda tider och ställen, nämligen:

Nordmaling den 30 juli kl. 10,:0 f m.

i

i Umeå ba VÄ NAR AANSRE
I ” 5 a ” HO m;
i Vindeln ne rn de LL ED
I -VEDOMAER. i og 0 4 a RO:
i Skellefteå 2 0 SKO TLYNA
i Norsjö SA rrSKOR MM.
i Lycksele ja atÖ yng FOS R
i Vilhelmina: 23-42 en ÖNA,
1: Skänshölm "13 FS NRO
i Dorotea SE a PE EA
i Åsele jä 6 ee CE
i Fredrika Av 18 Se Sv IFÖVKCM,
i Bjurholm 49 Kp use OCR:

N:o 78. Att Landtbrukaren Per Erik Persson i Svanaby
blifvit utsedd till syssloman i företaget afseende sänkning af Ull¬
sjön inom Syanabysr i Dorotea socken, varderh ärigenom kungjordt.

€) QA 59
Ör på Ch