OCR Output

kommgens Betalhingshahvande i Västrbotenslän
Kungörelser

år I9IO.

Ser. B. Landskansliet. Nris 71.

N:o 71. För vederbörandes förständigande kungöres häri¬
genom att Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 14 maj 1910
fastställt följande

Taxa

å grundpenningar vid lastageplatsen Norrbyskären att gälla intill
utgången af år 1914.

Åk

För fartyg af 10 tons nettodräktighet eller därutöfver, som
vid platsen lastar trävaror samt begagnar sig af därstädes för
sjöfartens trygghet och bekvämlighet åvägabragta anstalter, utgå
grundpenningar med 20 öre för hvarje af det antal registerton,
| som motsvarar den lastade mängden trävaror. En petersbur¬
| gerstandard anses härvid utgöra 1,.; registerton.

Umeå, i Landskansliet, den 4 juli 1910.

N På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1910. A.-B. Nyheternas Tryckeri.