OCR Output

RIS PAP ORK

Fra NER

FSERvrSNE

ON
3

2

+

Konungens Belalningshafvandes i Västerbottens ln”
Kungörelser

år I910.

Ser. B. Landskansliet. N:o 69.

N:o 69. För vederbörandes förständigande kungöres häri¬

fastställt följande

Taxa

å grundpenningar vid lastageplatsen Sikeå att gälla intill ut¬
gången af år 1914.

i.

För fartyg af 10 tons nettodräktighet eller därutöfver, som
vid platsen lastar eller lossar trävaror, sulfitmassa, kalksten eller

eller bekvämlighet åvägabragta anstalter, utgå grundpenningar
med 18 öre för hvarje af det antal registerton, som enligt nedan
angilna beräkningsgrunder motsvarar den lastade och lossade
mängden omförmälda varor.

Vid varors beräknande till registerton skall i fråga om trä¬
varor en petersburgerstandard anses motsvara 1,ss registerton samt
i fråga om följande varor en registerton anses motsvara:

för sulfitmassa 100 engelska kubikiot, för kalksten 1,800 kilo¬

>

ar