OCR Output

Pr AOSRIORSSOPEER BES

rf

C

Konungens Befallningshalvandes iVästerbotlens Fän

Ser. B. Landskansliet. N:o 68.

N:o 68. För vederbörandes förständigande kungöres häri¬
genom att Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 14 maj 1910
fastställt följande

Taxa

å grundpenningar vid lastageplatsen Rundvik att gälla intill ut¬
gången af år 1914.

För fartyg af 10 tons nettodräktighet eller därutöfver, som
vid platsen lastar trävaror eller träkol samt begagnar sig af där¬
städes för sjöfartens trygghet och bekvämlighet åvägabragta
anstalter, utgå grundpenningar med 20 öre för hvarje af det
antal registerton, som enligt nedan angifna beräkningsgrunder
motsvarar den lastade mängden omförmälda varor.

Vid varors beräknande till registerton skola i fråga om trä¬
varor en petersburgerstandard anses motsvara 1; registerton
samt i fråga om träkol tre stigar (läster) eller sextio hektoliter
en registerton.

Umeå, i Landskontoret, den 4 juli 1910.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1910. A.-B. Nyheternas Tryckeri.

a

r

J