OCR Output

Ser. B. Landskansliet. Nris 67.

N:o 67. För vederbörandes förständigande kungöres häri¬
genom att Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 14 maj 1910
fastställt följande

Taxa

å grundpenningar vid lastageplatsen Obbola att gälla intill ut¬
gången af år 1914.

För fartyg af 10 tons nettodräktighet eller därutöfver, som
vid platsen lastar våt mekanisk trämassa samt begagnar sig af
därstädes för sjöfartens trygghet och bekvämlighet åvägabragta
anstalter utgå grundpenningar med 16 öre för hvarje af det an¬
tal registerton, som motsvarar den lastade mängden nämnda
vara. Och anses härvid sjuttio engelska kubikfot utgöra en re¬
gisterton.

Umeå, i Landskansliet, den 4 juli 1910,

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1910. A.B. Nyheternas Tryckeri.