OCR Output

Konungens Betallningshafvandes iVästerbottens län
Kungörelser

år I9IO.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 64,

N:o 64. För vederbörandes förständigande kungöres härige¬
nom att Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 14 maj 1910 fast¬
ställt följande

Taxa
å grundpenningar vid lastageplatsen Bureå att gälla intill utgången
af år 1914.
3

För fartyg af 10 tons nettodräktighet eller därutöfver, som
vid platsen lastar trävaror eller träkol samt begagnar sig af där¬
städes för sjöfartens trygghet och bekvämlighet åvägabragta
anstalter, utgå grundpenningar med 15 öre för hvarje af det
antal registerton, som enligt nedan afgifna beräkningsgrunder
motsvarar den lastade mängden omförmälda varor.

Vid varors beräknande till registerton skola i fråga om
trävaror en petersburgerstandard anses motsvara 1,s registerton
och i fråga om träkol tre stigar (läster) eller sextio hektoliter
en registerton.

I.

För fartyg af 10 tons nettodräktighet eller därutöfver, som
hufvudsakligen för andra fraktändamål än de i I afsedda anlöper
platsen samt begagnar sig af därstädes för sjöfartens trygghet
och bekvämlighet åvägabragta anstalter, utgå grundpenningar
med 4 öre för hvarje ton af fartygets afgiftspliktiga dräktighet.

Umeå i Landskansliet den 4 juli 1910.

| På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:
Arv. Almqvist. Ernst Humbie.

UMEÅ 1910. A.-B. Nyheternas Tryckeri.

GR

Co