OCR Output

YR

N

Vv

RR

Brutet tal af ton beräknas icke.

För fartyg, som gör regelbundna resor mellan hamnen och
viss annan ort efter en på förhand kungjord och hamnförvalt¬
ningen delgifven plan (turlista) eller som i sådant fartygs ställe
insättes i dylik reguliär fart, erläggas endast 50 procent af före¬
stående aifgilfter.

För fartyg, som minst en gång under dygnet anlöper ham¬
nen erlägges stadgad afgift endast en gång för ankommande
och en gång för afgående under samma dygn.

För fartyg, som i allmänhet användes endast inom hamnen
erlägges för hvarje dygn en afgilt af 13 öre för stycket, om far¬
tyget är mindre än 10 tons, i annat fall af tre öre för hvarje ton.

För fartyg, som kvarligger i hamnen utöfver 60 dygn, utgår
för hvarje därefter påbörjad period af 30 dygn afgift med 50
procent af den hamnafgift, som i allmänhet skall erläggas för
fartygs ankommande till hamnen omedelbart från inrikes ort.

För fartyg, som ankommer till hamnen och som för inta¬
gande af utgående last där och i andra hamnar inom tullkammar¬
distriktet utgår från och återkommer till hamnen en eller flera
gånger, erlägges för samma resa hamnafgift endast en gång för
inkommande och en gång för utgående.

Från hamnafzgift för fartyg äro befriade:

1) båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet eller därunder;

2) fartyg, som tillhör kronan eller främmande nations örlogsfilotta;

3) följande fartyg, då de icke begagnas till att mot afgift föra
passagerare eller varor, nämligen;

a) fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt privilegieradt
segelsällskap; i
b) fartyg, som genom inredning eller utrustning visas vara
afsedt till dykeri- och bärgningsföretag;
ce) bogseringsfartyg vid färd för införande till eller utförande
från hamnen af annat fartyg eller vid färd omedelbart
efter införandet eller utförandet; samt
d) fartyg vid prof- och besiktningsresa;