OCR Output

Konungens Befallningshafvandes i Västerbottens län
Kungörelser

år IgIO.

Ser. B. Landskansliet. N:o 40.

Uppläses i Skellefteå landsförsam¬
lings samt länets kustsocknars kyrkor.

N:o 40. Jämlikt föreskriften i Kungl. Maj:ts hit aflåtna nå¬
diga bref den 8 nästlidne april, har Landshöfdinge-Ämbetet skolat
härmed utfärda och allmänneligen kungöra en så lydande:

"TAXA

upprättad i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti Kungl. Maj:ts
nådiga bref den 8 nästlidne april å hamnafgifter i Skellefteå stads
hamn i Ursviken att lända till efterrättelse intill slutet af år 1914.

ÅA. För fartyg (båtar, , pråmar).

me
Hamnaigift erlägges hvarje gång både vid ankom-| .
mande och afgående: |

för fartyg af 10 tons Beltögräbligke eller därutöfver:

då det ankommer omedelbart från eller afgår omedelbart
MOT. ANN OT: 10. INAETG ÖR nosa rr Ra

då det ankommer omedelbart från eller afgår omedelbart |
till inrikes ort: för hvarje ton eo

för fartyg af mindre än 10 tons nettodräktighet: ¬

tull; tyngs rört: föl StYCKER "nine on ord SA 50 |

då det ankommer omedelbart från eller afgår omedelbart |
till inrikes ort: för: stycketisss 4zx | 30 |

5