OCR Output

850

att styrelsens förslag till användande af vinsten måtte af före¬
ningsstämman godkännas.

Nysätra, Ånäset den 22 februari 1910.
Alfred Vesterlund. | Nik. Vikblad.

Från den å Styrelseberättelsen tecknade revisionsberättelsen
rätt afskrifvet; betyga:

LAI

Herman Rogberg. Aug. Röring.

Transsumt af Protokoll, fördt vid ordinarie sammanträde
med delägarne i Nysätra härads lån- och sparkassa
den 7 mars +910.

93
Styrelseberättelsen godkändes enhälligt och beviljades styrel¬
sen i enlighet med revisorernas förslag full och tacksam ansvars¬
frihet för tiden till och med den 31 december 1909.

SAR

Då ej vidare förekom afslutades sammanträdet och valdes
till justeringsmän Aug. Vesterberg och Z. Nilsson.

Som ofvan
. Justeradt. Vincent Vallin.
Aug. Vesterberg.
Z. Nilsson.
Från protokollet rätt transumerat; betyga:
Herman Rogberg. F. Wiklund.

Umeå, i Landskansliet, den 29 april 1910.
| På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1910. A.-B. Nyheternas Tryckeri.