OCR Output

FR aret tt ren sl nens rann NO AA RAR RN enes KRETSEN SR nt NaN SNR ARR RR RR tran AK AA RASNTRRASNNERNE EEE NEAR sg KE RARE RER En mn
KEN. VERS REV ANA ETTER
rr

Konungens Betallningshafvandes i Västerbottens län
Kungörelser

år I9IO.

Ser. 5. Landskansliet. N:ris 38, 39.

N:o 38. Att Borgmästaren Carl Öqvist valts till syssloman
för Skellefteå, Kåge och Bure älifs flottningsföreningar för inne¬
varande år varder härigenom kungjordt.

N:o 39. Enligt gällande föreskrift kungöres följande rörande
Nysätra Härads lån- och sparkassa inkomna handlingar:

REVISIONSBERATTELSE.

Till fullgörande af oss lemnadt uppdrag att granska Nysätra
Härads lån- och sparkassas, Ånäset, räkenskaper under tiden
december månads slut 1908 t. o. m. december 1909 haiva vi
genomgått styrelsens protokoll och lånekassans böcker samt in¬
venterat kassa och värdehandlingar.

Beträffande lånekassans ställning, dess tillgångar och skulder
samt inkomster och utgifter under förenämnde tid hänvisa vi till
styrelsens afgifna berättelse, hvars siffror vi granskat och funnit
öfverensstämmande med böckerna.

Mot värdehandlingarnes skick och betryggande beskaffenhet
finnes ingen anmärkning. ;

På grund af hvad vi under revisionen inhemtat, och då sty¬
relsen synes oss hafva med nit och omsorg handhafåt lånekassans
angelägenheter, hemställa vi, att styrelsen må beviljas ansvars¬
frihet för den tid revisionen omfattar. Dessutom få vi tillstyrka