OCR Output

jla

ning till annat nederlag eller för reexport åter utföras, från ny
sådan afgift fria.

Varor, som angilfvas till transitupplag, äro vid uppläggnin¬
gen befriade från hamnaigift men däremot underkastade hamnail¬
gilt vid förtullning eller öfverflyttning på nederlag eller reexport
eller öfverflyttning till annat transitupplag.

Från hamnafgift för varor äro befriade:

1) försvarsverket tillhöriga varor äfvensom de öfriga kronans
varor, som icke äro afsedda att användas vid bedrifvande af
industriell eller därmed jämförlig verksamhet;

2) postförsändelser;

3) passagerares reseifiekter;

4) varor, för hvilka afgift å järn- och metallvåg betalas;

5) varor, som lossas från sådant fartyg, hvarom förmäles i 4)
härofvan under rubriken >Från hamnafgift för fartyg äro befriade>,
och åter utföras med samma fartyg.

6) varor, för hvilka vid inkommandet erlagts hamnaigilt,
när de inom en månad efter det de inkommit, åter utföras;

7) varor, som föras i öppna roddbåtar.

Lindring i eller befrielse. från. fastställd hamnatgilt eller
andra fastställda taxebestämmelser må ej medgifvas viss trafi¬
kant, utan skall efter bestämd, på förhand kungjord samt kom¬
merskollegium och Kungl. Maj:ts befallningshafvande i Väster¬
bottens län delgitven grund tillkomma en hvar trafikant under
lika förhållanden.

Umeå, i Landskansliet, den 19 april 1910.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:
Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1910. A.-B. Nyheternas Tryckeri.