OCR Output

20 341

Kvantitet Afgilt
för beräk-/
| ningen: |-Kr: + öre

IKÖrkBark, ars RENA RE NGE
Korta varor, ej specificerade SR UR REN TR bn ör NN AR ON
Keentid: häslde,. gt kg RER ATI bl skybiar
HOTGROSKAR. —c nav sc MER 1" —I| 50
nöterektur> tär och: svit 4 I —125
spädgrisar a I —!15
| HINNER 2 OA OR RA
Kreatur: BIR ER 4 BR RR 1: —]15
Kra: omsalen Aa. ir Ret a
| malen eller slammad -. . og grn rar fe ratt
"Krollsplint-;efer "Spänor vo. ran EDO LED
'Krukmakarearbeten, se Lervaror. |
Krut :och-andra sprängämnen. = == >. oe FOOT oe
I Kryddor, ej specificerade . . 100] .— 120
Kött och fläsk: färskt och saltadt . . ä LOU TG
KÖRFENVEPRRGE 7 sl 100 | FaR 15
rn RE 100 I —
Hva: eldfst ot ERS ar IG0K 1-5
BRI 3 MR AN NE SR fore
Lervaror: tegel: eldfast, äfvensom fasad- | |
tegel samt trottoar- | |
sten m. m. . st: | 1001-15
goll- 0. väggplattor (tiles) kg.) >> 100] —L 5
rör- och brunnar m. m., | |
FINCSTREE EG KT In 100) —! 5
mur= och. tak+omt m,, | |
ögiäceräde "0. rö 00]: = )-8
kakel och RANA, ej |
speciliceradt-':'> NS 100] — 110
boersin och fjant ös 100) — 15
Lim, alla slag s 000: 20

LINS Ne Rn 100. —|10