OCR Output

1)

(AE RN

d) fartyg vid prol- och besiktningsresa;

fartyg, som till följd af storm, sjöskada eller eljest för trängan¬
de nöd anlöper hamnen eller efter utgående från hamnen för
motvind eller på grund af annat dylikt hinder dit återvänder,
innan den tillämnade resan fullbordats, under förutsättning att
fartyget icke där lossar andra varor än dem, som i fartyget
åter intagas, ej heller i öfrigt intager andra varor än skepps¬
förnödenheter för fartygets behof såsom proviant och kol, ej
heller aflämnar eller mottager passagerare.

B. För varor.

Kvantitet — Afgift
förberak¬
; ; ningen |" Kr: öre
Hamnalgift erlägges för varor, som i ham- ¬
nen lossas eller lastas samt därvid föras öfver
hamninrättningen tillhörig kaj eller brygga:
ÖMSE ger ek latent Ken St Al tta vr ÄN 100 —110
oa RR RR RR 100! I l—
FIER RBVARDE => ernag ER AN 1007 1 !—
FARA ob r fed Sö RAL SA ar Sviiden en Sad 100]: —11T0
RS NA 100! —1 10
Band, se Väfnader. |
Bark
BE RE OT KR RDR EA
HR ON Ae TN
Ben, oarbetadt . AS bälg Sch 1001-1045
arbetadt, andra slag än benmjöl SR LD 100, —| 5
Benmjöl, se Gödningsämnen. |
Bleckslagarearbeten RES BES 100) —150
Blommor och växter, naturliga FAR SN 1001-120
| RÖMStgjorda rt Ik 100 —] 50
Bly, se Metaller. |
Blånor SE ER RR RR |
BORRA 100! —I115

331