OCR Output

0

0

Brutet tal af ton beräknas icke.

För fartyg, som gör regelbundna resor mellan -hamnen och
viss annan ort efter en på förhand kungjord och hamniförvalt¬
ningen delgifven plan (turlista) eller som i sådant fartygs ställe
insättes i dylik reguliär fart, erläggas endast 50 procent af före¬
stående aigiiter (half afgift).

För fartyg som minst två gånger under dygnet anlöper
hamnen, erlägges afgift endast en gång vid ankommande och
en gång vid afgående under dygnet.

För bogseringsfartyg, som ej enligt här nedan meddelad
bestämmelse är befriad från hamnaiågilt, samt för fartyg, som
endast passerar hamnen, erlägges, därest fartygen ej i hamnen
aflämna eller mottaga passagerare eller gods, endast half afgiit.

För fartyg, som endast för in- eller utklarering ankommer
till eller afgår från hamnen, utan att därstädes lossa eller lasta,
mottaga eller aflämna passagerare, erlägges endast en fjärdedel
af förestående alfgifter.

För pråmar, som bogseras till och från uthamnarna i älf¬
området, erlägges endast half afgift.

För fartyg, som kvarligger i hamnen utöfver 60 dygn, ut¬
går för hvarje därefter påbörjad period af 30 dygn aifgift med
33 '/s procent af den hamnaigift, som i allmänhet skall erläggas
för fartygs ankommande till hamnen omedelbart från inrikes ort.

Från hamnatfzgift för fartyg äro befriade:

1) båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet eller därunder;
2) fartyg, som tillhör kronan eller främmande nations örlogsflotta;
3) följande fartyg, då de icke begagnas till att mot afgift föra
passagerare eller varor, nämligen:
a) fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt privilegieradt
segelsällskap;
b) fartyg, som genom inredning eller utrustning visas vara
afsedt till dykeri- och bärgningsföretag;
c) bogseringsfartyg vid färd för införande till eller utförande
från hamnen af annat fartyg eller vid färd omedelbart
efter införandet eller utförandet; samt